Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Katalogizací vzácných onemocnění se zabývá portál Orphanet. Ke každému onemocnění je přiřazen tzv. ORPHAkód (anglicky ORPHAcode, v některých zdrojích občas také ORPHA number), který toto onemocnění jednoznačně identifikuje. Orphanet na webu www.orphadata.com nabízí některá data ze své databáze k volnému stažení ve strojově čitelných formátech (XML, JSON), mimo jiného i seznam všech vzácných onemocnění a k nim náležejícími ORPHAkódy, v některých případech i s odkazy do dalších databází (např. OMIM) a klasifikačních systémů (MKN-10 a MKN-11).

Další informace o klasifikaci a kódování vzácných onemocnění naleznete také v tomto článku.

Implementací Orphakódů do zdravotnických informačních systémů se zabýval projekt RD-CODE, kterého se účastnila i Česká republika. V rámci tohoto projektu proběhlo i několik školení a byly připraveny výukové materiály. Na tento projekt navázal projekt OD4RD (Orphanet Data For Rare Diseases) a nyní probíhá navazující projekt OD4RD2.

Na tomto místě máte možnost vyhledávat v seznamu těchto onemocnění. Případně se můžete podívat i na kompletní tabulku se všemi onemocněními. Ale pozor, tabulka se vzhledem ke své velikosti do prohlížeče načítá docela dlouho. Také si jí můžete stáhnout ve formátu pro Microsoft Excel 2007 nebo vyšší.

Rádi bychom také na tomto místě upozornili, že pro databáze Orphanet obsahuje i neaktivní kódy, které by se při kódování vzácných onemocnění neměly používat. Jde o tyto případy:

ORPHA numberNázevOMIMMKN-10MKN-11
95493 Abnormální počátek nebo aberantní průběh koronárních tepen (Abnormal origin or aberrant course of coronary artery) Neaktuální Orphakód!
98691 Abnormální pohyby očí (Abnormal eye movements) Neaktuální Orphakód!
435808 ACAN-vázaná skeletální dysplázie (ACAN-related skeletal dysplasia) Neaktuální Orphakód!
99893 ACTH independentní Cushingův syndrom (ACTH-independent Cushing syndrome)
Adrenální Cushingův syndrom, Adrenokortikotropní hormon-independentní Cushingův syndrom, Kortikotropin-independentní Cushingův syndrom
(Adrenal Cushing syndrome, Adrenocorticotropic hormone-independent Cushing syndrome, Corticotropin-independent Cushing syndrome) Neaktuální Orphakód!
443287 ACTH-independentní Cushingův syndrom způsobený vzácným kortizol produkujícím nádorem (ACTH-independent Cushing syndrome due to rare cortisol-producing adrenal tumor) Neaktuální Orphakód!
435623 Adaktylie nohy (Adactyly of foot)
Vrozené chybění prstů nohy
(Congenital absence of toes) Neaktuální Orphakód!
294931 Adaktylie ruky (Adactyly of hand)
Chybění prstů ruky
(Fingers absent) Neaktuální Orphakód!
213741 Adenoidně cystický karcinom těla děložního (Adenoid cystic carcinoma of the corpus uteri)
Endometriální adenoidně cystický karcinom
(Endometrial adenoid cystic carcinoma) Neaktuální Orphakód!
642013 Adrenal Cushing syndrome due to isolated adrenocortical benign tumor
(Adrenal CS due to isolated adrenocortical benign tumor) Neaktuální Orphakód!
28455 Ageneze beta buněk pankreatu s novorozeneckým diabetes mellitus (Pancreatic beta cell agenesis with neonatal diabetes mellitus) Neaktuální Orphakód!
946 Akrocefalosyndaktylie (Acrocephalosyndactyly)
ACS
(Acrocephalosyndactylia) Neaktuální Orphakód!
280651 Akrodysostóza s mnohočetnou hormonální rezistencí (Acrodysostosis with multiple hormone resistance) Neaktuální Orphakód!
953 Akromesomelická dysplázie, typ Brahimi-Bacha (Acromesomelic dysplasia, Brahimi-Bacha type) Neaktuální Orphakód!
163528 Akutní kožní lupus erythematodes (Acute cutaneous lupus erythematosus) Neaktuální Orphakód!
158799 Aleukemická leukémie ze žírných buněk (Aleukemic mast cell leukemia) Neaktuální Orphakód!
1034 Amniální pruhy (Amniotic bands)
ADAM syndrom, Syndrom zahrnující amniotické deformity, adhezi a mutilaci
(ADAM syndrome, Amniotic deformity-adhesion-mutilation syndrome) Neaktuální Orphakód!
178330 Anémie s Heinzovými tělísky (Heinz body anemia) Neaktuální Orphakód!
1044 Anémie z deficitu adenosintrifosfatázy (Anemia due to adenosine triphosphatase deficiency) Neaktuální Orphakód!
95484 Aneuryzma nebo dilatace vzestupné aorty (Aneurysm or dilatation of ascending aorta) Neaktuální Orphakód!
537891 ANGPT1-vázaný hereditární angioedém s normální funkcí C1Inh (ANGPT1-related hereditary angioedema with normal C1Inh)
NEAKTUÁLNÍ: ANGPT1-vázaný HAE s normální funkcí inhibitoru C1
(ANGPT1-related HAE with normal C1 inhibitor) Neaktuální Orphakód!
77 Aniridie (Aniridia) Neaktuální Orphakód!
261697 Anomálie chromozomu 1 (Anomaly of chromosome 1) Neaktuální Orphakód!
261724 Anomálie chromozomu 10 (Anomaly of chromosome 10) Neaktuální Orphakód!
261730 Anomálie chromozomu 11 (Anomaly of chromosome 11) Neaktuální Orphakód!
261733 Anomálie chromozomu 12 (Anomaly of chromosome 12) Neaktuální Orphakód!
261736 Anomálie chromozomu 13 (Anomaly of chromosome 13) Neaktuální Orphakód!
261739 Anomálie chromozomu 14 (Anomaly of chromosome 14) Neaktuální Orphakód!
261742 Anomálie chromozomu 15 (Anomaly of chromosome 15) Neaktuální Orphakód!
261745 Anomálie chromozomu 16 (Anomaly of chromosome 16) Neaktuální Orphakód!
261748 Anomálie chromozomu 17 (Anomaly of chromosome 17) Neaktuální Orphakód!
261751 Anomálie chromozomu 18 (Anomaly of chromosome 18) Neaktuální Orphakód!
261754 Anomálie chromozomu 19 (Anomaly of chromosome 19) Neaktuální Orphakód!
261700 Anomálie chromozomu 2 (Anomaly of chromosome 2) Neaktuální Orphakód!
261757 Anomálie chromozomu 20 (Anomaly of chromosome 20) Neaktuální Orphakód!
261760 Anomálie chromozomu 21 (Anomaly of chromosome 21) Neaktuální Orphakód!
261763 Anomálie chromozomu 22 (Anomaly of chromosome 22) Neaktuální Orphakód!
261703 Anomálie chromozomu 3 (Anomaly of chromosome 3) Neaktuální Orphakód!
261706 Anomálie chromozomu 4 (Anomaly of chromosome 4) Neaktuální Orphakód!
261709 Anomálie chromozomu 5 (Anomaly of chromosome 5) Neaktuální Orphakód!
261712 Anomálie chromozomu 6 (Anomaly of chromosome 6) Neaktuální Orphakód!
261715 Anomálie chromozomu 7 (Anomaly of chromosome 7) Neaktuální Orphakód!
261718 Anomálie chromozomu 8 (Anomaly of chromosome 8) Neaktuální Orphakód!
261721 Anomálie chromozomu 9 (Anomaly of chromosome 9) Neaktuální Orphakód!
263711 Anomálie chromozomu X (X chromosome anomaly) Neaktuální Orphakód!
98435 Anomálie inhibitoru proteázy (Protease inhibitor anomaly) Neaktuální Orphakód!
98692 Anomálie nervového systému s postižením očí (Nervous system anomaly with eye involvement) Neaktuální Orphakód!
98572 Anomálie očních koutků (Canthal anomaly) Neaktuální Orphakód!
98601 Anomálie pigmentace obočí/řas (Eyebrow/eyelashes pigmentation anomaly) Neaktuální Orphakód!
93466 Anomálie pletenců končetin (Limb-girdle bone anomaly) Neaktuální Orphakód!
98726 Anomálie plicní tepny/plicní větve (Pulmonary artery/pulmonary branch anomaly) Neaktuální Orphakód!
98608 Anomálie sekrečního a exkrečního aparátu lakrimálního systému (Anomaly of the secretory and excretory apparatus of the lacrimal system) Neaktuální Orphakód!
98603 Anomálie sekrečního aparátu lakrimálního systému (Secretory apparatus of the lacrimal system anomaly) Neaktuální Orphakód!
99086 Aortopulmonární průběh koronární arterie (Aortopulmonary coronary arterial course) Neaktuální Orphakód!
97342 Argyrofilní onemocnění zrn (Argyrophilic grain disease)
(Braak disease) Neaktuální Orphakód!
1136 Arnoldova-Chiariho malformace, typ II (Arnold-Chiari malformation type II)
Arnoldova-Chiariho malformace, typ 2, Chiariho malformace, typ 2, Chiariho malformace II, Arnold-Chiariho malformace, typ 2
(Arnold-Chiari malformation type 2, Chiari malformation type 2, Chiari malformation type II) Neaktuální Orphakód!
97599 Arteriální hypertenze způsobená stenózou renální tepny sekundární vaskulitidy (Arterial hypertension due to renal artery stenosis secondary to vasculitis) Neaktuální Orphakód!
1139 Artrogrypóza-epileptické záchvaty-migrační syndrom poruchy mozku (Arthrogryposis-epileptic seizures-migrational brain disorder syndrome) Neaktuální Orphakód!
1155 Artrogrypóza způsobená svalovou dystrofií (Arthrogryposis due to muscular dystrophy) Neaktuální Orphakód!
99706 Artropatie s progerií (Progeria-associated arthropathy) Neaktuální Orphakód!
57194 Aseptická osteitida (Aseptic osteitis) Neaktuální Orphakód!
99666 Atlantoaxiální subluxace (Atlantoaxial subluxation) Neaktuální Orphakód!
98730 Atrioventrikulární diskordance (Atrioventricular discordance) Neaktuální Orphakód!
263355 ATR-X-vázaný syndrom (ATR-X-related syndrome) Neaktuální Orphakód!
93575 Atypický hemolyticko-uremický syndrom s anomálií C3 (Atypical hemolytic uremic syndrome with C3 anomaly)
Atypický HUS s anomálií C3, D- HUS s anomálií C3, aHUS s anomálií C3, Hemolyticko-uremický syndrom bez průjmu s anomálií C3
(Atypical HUS with C3 anomaly, D- HUS with C3 anomaly, Hemolytic uremic syndrome without diarrhea with C3 anomaly, aHUS with C3 anomaly) Neaktuální Orphakód!
93578 Atypický hemolyticko-uremický syndrom s anomálií faktoru B (Atypical hemolytic uremic syndrome with B factor anomaly)
Atypický HUS s anomálií faktoru B, D- HUS s anomálií faktoru B, aHUS s anomálií faktoru B, Hemolyticko-uremický syndrom bez průjmu s anomálií faktoru B
(Atypical HUS with B factor anomaly, D- HUS with B factor anomaly, Hemolytic uremic syndrome without diarrhea with B factor anomaly, aHUS with B factor anomaly) Neaktuální Orphakód!
93579 Atypický hemolyticko-uremický syndrom s anomálií faktoru H (Atypical hemolytic uremic syndrome with H factor anomaly)
Atypický HUS s anomálií faktoru H, D- HUS s anomálií faktoru H, aHUS s anomálií faktoru H, Hemolyticko-uremický syndrom bez průjmu s anomálií faktoru H
(Atypical HUS with H factor anomaly, D- HUS with H factor anomaly, Hemolytic uremic syndrome without diarrhea with H factor anomaly, aHUS with H factor anomaly) Neaktuální Orphakód!
93580 Atypický hemolyticko-uremický syndrom s anomálií faktoru I (Atypical hemolytic uremic syndrome with I factor anomaly)
Atypický HUS s anomálií faktoru I, D- HUS s anomálií faktoru I, aHUS s anomálií faktoru I, Hemolyticko-uremický syndrom bez průjmu s anomálií faktoru I
(Atypical HUS with I factor anomaly, D- HUS with I factor anomaly, Hemolytic uremic syndrome without diarrhea with I factor anomaly, Partial factor I deficiency, aHUS with I factor anomaly) Neaktuální Orphakód!
93576 Atypický hemolyticko-uremický syndrom s anomálií MCP/CD46 (Atypical hemolytic uremic syndrome with MCP/CD46 anomaly)
Atypický HUS s anomálií MCP/CD46, D- HUS s anomálií MCP/CD46, aHUS s anomálií MCP/CD46, Hemolyticko-uremický syndrom bez průjmu s anomálií MCP/CD46
(Atypical HUS with MCP/CD46 anomaly, D- HUS with MCP/CD46 anomaly, Hemolytic uremic syndrome without diarrhea with MCP/CD46 anomaly, aHUS with MCP/CD46 anomaly) Neaktuální Orphakód!
217023 Atypický hemolyticko-uremický syndrom s anomálií trombomodulinu (Atypical hemolytic uremic syndrome with thrombomodulin anomaly)
Atypický HUS s anomálií trombomodulinu, D- HUS s anomálií trombomodulinu, aHUS s anomálií trombomodulinu, Hemolyticko-uremický syndrom bez průjmu s anomálií trombomodulinu
(Atypical HUS with thrombomodulin anomaly, D- HUS with thrombomodulin anomaly, Hemolytic uremic syndrome without diarrhea with thrombomodulin anomaly, aHUS with thrombomodulin anomaly) Neaktuální Orphakód!
251891 Atypický teratoidní/rhabdoidní nádor (Atypical teratoid/rhabdoid tumor)
(AT/RT) Neaktuální Orphakód!
103916 Autoimunitní enteropatie, typ 2 (Autoimmune enteropathy type 2) Neaktuální Orphakód!
103917 Autoimunitní enteropatie, typ 3 (Autoimmune enteropathy type 3) Neaktuální Orphakód!
98752 Autoimunitní kanálopatie způsobené poruchou draslíkového kanálu (Autoimmune neurological channelopathy due to a potassium channel defect) Neaktuální Orphakód!
98753 Autoimunitní kanálopatie způsobené poruchou podjednotek receptoru pro acetylcholin (Autoimmune neurological channelopathy due to an acetylcholine receptor subunits defect) Neaktuální Orphakód!
98751 Autoimunitní kanálopatie způsobené poruchou p/q-typu napěťově řízeného kanálu pro vápník (Autoimmune neurological channelopathy due to a p/q-type voltage gated calcium channel defect) Neaktuální Orphakód!
255117 Autozomálně dominantní atrofie optiku a pozdní hluchota (Autosomal dominant optic atrophy and late-onset deafness) Neaktuální Orphakód!
79344 Autozomálně dominantní chondrodysplasia punctata (Chondrodysplasia punctata, Sheffield type)
Chondrodysplasia punctata, Sheffieldův typ Neaktuální Orphakód!
93963 Autozomálně dominantní fokální dystonie, typ DYT7 (Autosomal dominant focal dystonia, DYT7 type)
(Adult-onset focal torsion dystonia, Adult-onset idiopathic torsion dystonia, DYT7) Neaktuální Orphakód!
306561 Autozomálně dominantní kortikální katarakta v dětství (Autosomal dominant childhood-onset cortical cataract)
(Autosomal dominant childhood-onset progressive cortical cataract) Neaktuální Orphakód!
306588 Autozomálně dominantní Opitzův G/BBB syndrom (Autosomal dominant Opitz G/BBB syndrome)
NEAKTUÁLNÍ: ADOS, NEAKTUÁLNÍ: Autozomálně dominantní Opitzův BBB/G syndrom, NEAKTUÁLNÍ: Autozomálně dominantní Opitzův syndrom
(ADOS, Autosomal dominant Opitz BBB/G syndrome, Autosomal dominant Opitz syndrome) Neaktuální Orphakód!
238755 Autozomálně dominantní pletencová svalová dystrofie, typ 1H (Autosomal dominant limb-girdle muscular dystrophy type 1H)
LGMD1H
(LGMD1H) Neaktuální Orphakód!
100990 Autozomálně dominantní spastická paraplegie, typ 9 (Autosomal dominant spastic paraplegia type 9)
Syndrom zahrnující katarakta, motorickou neuropatii, nízký vzrůst a anomálie skeletu, SPG9, Syndrom zahrnující spastickou paraparézu, amyopatii, katarakta a gastroezofageální reflux
(SPG9) Neaktuální Orphakód!
98068 Autozomálně dominantní spinocerebelární ataxie způsobená anomálií polyglutaminu (Autosomal dominant spinocerebellar ataxia due to a polyglutamine anomaly) Neaktuální Orphakód!
98071 Autozomálně dominantní spinocerebelární ataxie způsobená bodovými mutacemi (Autosomal dominant spinocerebellar ataxia due to a point mutation) Neaktuální Orphakód!
98070 Autozomálně dominantní spinocerebelární ataxie způsobená expanzí repetitivních sekvencí nekódujících polyglutamin (Autosomal dominant spinocerebellar ataxia due to repeat expansions that do not encode polyglutamine) Neaktuální Orphakód!
98069 Autozomálně dominantní spinocerebelární ataxie způsobená kanálopatií (Autosomal dominant spinocerebellar ataxia due to a channelopathy) Neaktuální Orphakód!
3357 Autozomálně dominantní trichoodontoonychodysplázie a syndaktylie (Autosomal dominant trichoodontoonychodysplasia-syndactyly)
Truebův-Burgův-Bottaniho syndrom, NEAKTUÁLNÍ: Trueb-Burg-Bottaniho syndrom
(Trueb-Burg-Bottani syndrome) Neaktuální Orphakód!
99012 Autozomálně recesivní atrofie optiku, typ OPA6 (Autosomal recessive optic atrophy, OPA6 type) Neaktuální Orphakód!
98675 Autozomálně recesivní atrofie zrakového nervu (Autosomal recessive optic atrophy) Neaktuální Orphakód!
352482 Autozomálně recesivní končetinová svalová dystrofie s postižením mozečku (Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy with cerebellar involvement)
(Autosomal recessive LGMD with cerebellar involvement) Neaktuální Orphakód!
217046 Autozomálně recesivní kortikální katarakta v dětství (Autosomal recessive childhood-onset cortical cataract) Neaktuální Orphakód!
441344 Autozomálně recesivní optická atrofie, OPA8 typ (Autosomal recessive optic atrophy, OPA9 type) Neaktuální Orphakód!
169446 Autozomálně recesivní syndrom hyper-IgE (Autosomal recessive hyper-IgE syndrome)
(AR-HIES, Autosomal recessive HIES, Hyperimmunoglobulin E syndrome type 2, Non-skeletal hyper-IgE syndrome) Neaktuální Orphakód!
98677 Autozomálně recesivní syndromická atrofie zrakového nervu (Autosomal recessive syndromic optic atrophy) Neaktuální Orphakód!
477668 Aymé-Grippové syndrom (AymÚ-Gripp syndrome) Neaktuální Orphakód!
158665 Bazální epidermolysis bullosa simplex (Basal epidermolysis bullosa simplex) Neaktuální Orphakód!
1239 Behrův syndrom (Behr syndrome) Neaktuální Orphakód!
98582 Benigní epidermální nádory víček (Benign tumor of palpebral epidermis) Neaktuální Orphakód!
93955 Benigní esenciální blefarospasmus (Benign essential blepharospasm)
(Primary blepharospasm) Neaktuální Orphakód!
231205 Běžná variabilní imunodeficience bez známé genetické vady (Common variable immunodeficiency without known genetic defect) Neaktuální Orphakód!
183672 Běžná variabilní imunodeficience způsobená deficitem TNFR (Common variable immunodeficiency due to TNFR deficiency)
(CVID due to TNFR deficiency) Neaktuální Orphakód!
295103 Bilaterální acheirie (Acheiria, bilateral)
Bilaterální vrozená absence rukou
(Congenital absence of hand, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295118 Bilaterální adaktylie chodidel (Adactyly of foot, bilateral)
Bilaterální vrozená absence prstů u nohou
(Congenital absence of toes, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295107 Bilaterální apodie (Apodia, bilateral)
Bilaterální vrozená absence chodidel
(Congenital absence of foot, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295130 Bilaterální brachydaktylie prstů ruky (Brachydactyly of fingers, bilateral)
Bilaterální krátké prsty
(Short fingers, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295134 Bilaterální brachydaktylie prstů u nohy (Brachydactyly of toes, bilateral)
Bilaterální krátké prsty u nohou
(Short toes, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295173 Bilaterální centrální polydaktylie prstů (Central polydactyly of fingers, bilateral)
Bilaterální zrcadlová ruka, Bilaterální mezoaxiální polydaktylie prstů
(Mesoaxial polydactyly of fingers, bilateral, Mirror hand, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295185 Bilaterální centrální polydaktylie prstů u nohou (Central polydactyly of toes, bilateral)
Bilaterální zrcadlová noha, Bilaterální mezoaxiální polydaktylie prstů u nohou
(Mesoaxial polydactyly of toes, bilateral, Mirror foot, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295211 Bilaterální humero-radiální synostóza (Humero-radial synostosis, bilateral)
Bilaterální humero-radiální fúze
(Humero-radial fusion, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295207 Bilaterální humero-radio-ulnární synostóza (Humero-radio-ulnar synostosis, bilateral)
Bilaterální humero-radio-ulnární fúze
(Humero-radio-ulnar fusion, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295142 Bilaterální hyperfalangie (Hyperphalangy, bilateral)
Bilaterální nadpočetné falangy, Bilaterální nadpočetné falanx
(Supernumerary phalanges, bilateral, Supernumerary phalanx, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295114 Bilaterální oligodaktylie prstů 2-5 (Congenital absence/hypoplasia of fingers excluding thumb, bilateral)
Bilaterální adaktylie rukou, Bilaterální hypodaktylie prstů 2-5, Bilaterální vrozená absence/hypoplázie prstů kromě palců
(Adactyly of hand, bilateral, Digits 2-5 hypodactyly, bilateral, Digits 2-5 oligodactyly, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295146 Bilaterální polydaktylie bifalangeálního palce (Polydactyly of a biphalangeal thumb, bilateral)
Bilaterální preaxiální polydaktylie, typ 1
(Preaxial polydactyly type 1, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295150 Bilaterální polydaktylie trifalangeálního palce (Polydactyly of a triphalangeal thumb, bilateral)
Bilaterální PPD2, Bilaterální preaxiální polydaktylie, typ 2
(Bilateral PPD2, Preaxial polydactyly type 2, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295154 Bilaterální polydaktylie ukazováčku (Polydactyly of an index finger, bilateral)
Bilaterální preaxiální polydaktylie, typ 3
(Preaxial polydactyly type 3, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295161 Bilaterální polysyndaktylie (Polysyndactyly, bilateral)
Bilaterální preaxiální polydaktylie, typ 4
(Preaxial polydactyly type 4, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295181 Bilaterální postaxiální polydaktylie prstů u nohou (Postaxial polydactyly of toes, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295165 Bilaterální postaxiální polydaktylie, typ A (Postaxial polydactyly type A, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295169 Bilaterální postaxiální polydaktylie, typ B (Postaxial polydactyly type B, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295177 Bilaterální preaxiální polydaktylie prstů u nohou (Preaxial polydactyly of toes, bilateral)
Bilaterální bifidní halluxy, Bilaterální bifidní hallux, Oboustranný rozštěp palce u nohou
(Bifid great toes, bilateral, Bifid halluces, bilateral, Bifid hallux, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295126 Bilaterální rozštěp nohou (Split foot, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295122 Bilaterální rozštěp rukou (Split hand, bilateral)
(Ectrodactyly of hand, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295138 Bilaterální symbrachydaktylie prstů rukou a nohou (Symbrachydactyly of hand and foot, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295112 Bilaterální vrozená absence/hypoplázie palců (Congenital absence/hypoplasia of thumb, bilateral)
Bilaterální hypodaktylie palců, Bilaterální oligodaktylie palců
(Thumb hypodactyly, bilateral, Thumb oligodactyly, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295099 Bilaterální vrozená absence lýtek a chodidel (Congenital absence of both lower leg and foot, bilateral)
Bilaterální tibiofibulární terminální transverzální meromelie
(Tibiofibular terminal transverse meromelia, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295095 Bilaterální vrozená absence předloktí a rukou (Congenital absence of both forearm and hand, bilateral)
Bilaterální radio-ulnární terminální transverzální meromelie
(Radio-ulnar terminal transverse meromelia, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295091 Bilaterální vrozená absence stehen a lýtek s přítomností chodidla (Congenital absence of thigh and lower leg with foot present, bilateral)
Bilaterální femorotibiofibulární interkalární transverzální meromelie
(Femorotibiofibular intercalary transverse meromelia, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295237 Bilaterální vrozená dislokace čéšky (Congenital patella dislocation, bilateral) Neaktuální Orphakód!
1249 Binswangerova nemoc (Binswanger disease)
Subkortikální vaskulární demence, Subkortikální ischemická leukoencefalopatie Neaktuální Orphakód!
1250 Blaichmanův syndrom (Blaichman syndrome)
(Tracheo-esophageal fistula-symphalangism syndrome) Neaktuální Orphakód!
261579 Blefarofimóza, epikantus inversus a ptóza způsobené změnou počtu kopií (Blepharophimosis-epicanthus inversus-ptosis due to copy number variations)
Blefarofimóza, typy 1 a 2, způsobené variabilitou počtu kopií, Blefarofimóza, epikantus inversus a ptóza způsobené CNV
(Blepharophimosis types 1 and 2 due to copy number variations, Blepharophimosis-epicanthus inversus-ptosis due to a CNV) Neaktuální Orphakód!
206473 Borderline epiteliální nádor ovaria (Borderline epithelial tumor of ovary)
Borderline ovariální epiteliální nádor, Nádor ovaria nízkého maligního potenciálu
(Borderline ovarian epithelial tumor, Ovarian tumor of low malignant potential) Neaktuální Orphakód!
93456 Brachydaktylická skupina (Brachydactyly group)
(Brachydactyly with or without extraskeletal manifestations) Neaktuální Orphakód!
294937 Brachydaktylie (Brachydactyly) Neaktuální Orphakód!
294998 Brachydaktylie prstů nohy (Brachydactyly of toes)
Krátké prsty nohy
(Short toes) Neaktuální Orphakód!
294996 Brachydaktylie prstů ruky (Brachydactyly of fingers)
Krátké prsty ruky
(Short fingers) Neaktuální Orphakód!
46489 Bulózní systémový lupus erythematodes (Bullous systemic lupus erythematosus)
BSLE
(BSLE) Neaktuální Orphakód!
369894 Časná kojenecká epileptická encefalopatie bez suppression-burst vzorce (Early infantile epileptic encephalopathy without suppression burst) Neaktuální Orphakód!
93178 Částečný prune belly syndrom (Partial prune belly syndrome) Neaktuální Orphakód!
93682 Castelmanova choroba dětského věku (Pediatric Castleman disease) Neaktuální Orphakód!
93942 Celosomie (Superior celosomia) Neaktuální Orphakód!
295010 Centrální polydaktylie prstů nohy (Central polydactyly of toes)
Centrální polydaktylie nohy, Zrcadlová noha, Mesoaxiální polydaktylie prstů na noze
(Central polydactyly of foot, Mesoaxial polydactyly of toes, Mirror foot) Neaktuální Orphakód!
89841 Centripetální recesivní dystrofická epidermolysis bullosa (Centripetalis recessive dystrophic epidermolysis bullosa)
NEAKTUÁLNÍ: Centripetální dystrofická epidermolysis bullosa, NEAKTUÁLNÍ: RDEB, centripetální, NEAKTUÁLNÍ: RDEB-Ce
(Centripetal dystrophic epidermolysis bullosa, Centripetal recessive dystrophic epidermolysis bullosa, RDEB, centripetalis) Neaktuální Orphakód!
1396 Cerebrorenodigitální syndrom (Cerebrorenodigital syndrome) Neaktuální Orphakód!
93962 Cervikální dystonie (Cervical dystonia) Neaktuální Orphakód!
268392 Cervikální spina bifida aperta (Cervical spina bifida aperta) Neaktuální Orphakód!
268762 Cervikální spina bifida cystica (Cervical spina bifida cystica) Neaktuální Orphakód!
137923 Cervikofaciální lymfatická malformace (Cervicofacial lymphatic malformation) Neaktuální Orphakód!
268397 Cervikothorakální spina bifida aperta (Cervicothoracic spina bifida aperta) Neaktuální Orphakód!
268766 Cervikotorakální spina bifida cystica (Cervicothoracic spina bifida cystica) Neaktuální Orphakód!
91353 Choristoma Neaktuální Orphakód!
95426 Chronická bolest vyžadující intraspinální analgezii (Chronic pain requiring intraspinal analgesia) Neaktuální Orphakód!
93668 Chronická recidivující multifokální osteomyelitida u dospělých (Adult chronic recurrent multifocal osteomyelitis)
(Adult CRMO) Neaktuální Orphakód!
206610 Chronická svalová únava a/nebo chronická bolest svalů (Chronic muscular fatigue and/or chronic muscle pain) Neaktuální Orphakód!
77303 Common variable immunodeficiency due to an intrinsic B cell defect
(CVID due to an intrinsic B cell defect) Neaktuální Orphakód!
99831 Common variable immunodeficiency due to an intrinsic T cell defect
(CVID due to an intrinsic T cell defect) Neaktuální Orphakód!
235835 Congenital vascular bone syndrome with limb overgrowth Neaktuální Orphakód!
235838 Congenital vascular bone syndrome with limb shortening Neaktuální Orphakód!
98986 Coppock-like katarakta (Coppock-like cataract) Neaktuální Orphakód!
1499 Cortada-Koussef-Matsumoto syndrom (Cortada-Koussef-Matsumoto syndrome) Neaktuální Orphakód!
553 Cushingův syndrom (Cushing syndrome)
Hyperadrenokorticismus, Hyperkortizolismus
(Hyperadrenocorticism, Hypercortisolism) Neaktuální Orphakód!
189424 Cushingův syndrom nezávislý na ACTH způsobený bilaterální hyperplázií kůry nadledvinek (ACTH-independent Cushing syndrome due to bilateral adrenocortical hyperplasia) Neaktuální Orphakód!
98520 Cystické malformace fossa posterior (Cystic malformation of the posterior fossa)
Cystické malformace zadní jámy Neaktuální Orphakód!
166457 Další formy neparaneoplastické limbické encefalitidy (Other forms of non-paraneoplastic limbic encephalitis) Neaktuální Orphakód!
183716 Další komplexní syndromy primární imunodeficience (Other complex syndrome of primary immunodeficiency) Neaktuální Orphakód!
369902 DDX59-vázaný orofaciodigitální syndrom (DDX59-related orofaciodigital syndrome) Neaktuální Orphakód!
306539 Dědičná akrokeratotická poikiloderma Kindlerové-Wearyho (Hereditary acrokeratotic poikiloderma of Kindler-Weary) Neaktuální Orphakód!
263676 Dědičná epidermolysis bullosa s očními příznaky (Hereditary epidermolysis bullosa associated with ocular features) Neaktuální Orphakód!
98204 Dědičně-degenerativní onemocnění s dystonií jako hlavním rysem (Heredodegenerative disease with dystonia as a major feature) Neaktuální Orphakód!
422519 Deficit 3-fosfogycerátdehydrogeázy (3-Phosphoglycerate dehydrogenase deficiency)
(PHGDH deficiency) Neaktuální Orphakód!
35123 Deficit 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy s krátkým řetězcem (Short chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency)
(17b-hydroxysteroid dehydrogenase deficiency type 10, 3-hydroxy-2-methylbutyryl-CoA dehydrogenase deficiency, HSD deficiency) Neaktuální Orphakód!
93594 Deficit alfa-1-antichymotrypsinu (Alpha-1-antichymotrypsin deficiency) Neaktuální Orphakód!
459353 Deficit C1 inhibitoru (C1 inhibitor deficiency) Neaktuální Orphakód!
79316 Deficit fosfoenolpyruvátkarboxykinázy 1 (Phosphoenolpyruvate carboxykinase 1 deficiency)
(PEPCK1 deficiency) Neaktuální Orphakód!
79317 Deficit fosfoenolpyruvátkarboxykinázy 2 (Phosphoenolpyruvate carboxykinase 2 deficiency)
(PEPCK2 deficiency) Neaktuální Orphakód!
284408 Deficit glycerolkinázy, infantilní forma (Glycerol kinase deficiency, infantile form) Neaktuální Orphakód!
95615 Deficit hypofýzy sekundární k aneuryzmatu (Pituitary deficiency secondary to an anevrysm) Neaktuální Orphakód!
95614 Deficit hypofýzy sekundární při meningeálním krvácení (Pituitary deficiency secondary to meningeal hemorrhage) Neaktuální Orphakód!
99972 Deficit imunoglobulinu A1 (Immunoglobulin A1 deficiency)
(IgA1 deficiency) Neaktuální Orphakód!
99973 Deficit imunoglobulinu A2 (Immunoglobulin A2 deficiency)
(IgA2 deficiency) Neaktuální Orphakód!
1625 Delece 4q (Deletion 4q)
(Monosomy 4q) Neaktuální Orphakód!
1611 Deletion 20p
(Monosomy 20p) Neaktuální Orphakód!
1651 Dennis-Cohenův syndrom (Dennis-Cohen syndrome) Neaktuální Orphakód!
98617 Dermoidy bulbární spojivky a dermolipomy spojivky (Bulbar conjunctival dermoid or conjunctival dermolipoma) Neaktuální Orphakód!
2679 Dětská axonální neuropatie (Infantile axonal neuropathy) Neaktuální Orphakód!
217052 Dětská nesyndromická katarakta (Infantile non-syndromic cataract) Neaktuální Orphakód!
98167 Diabetes spojený s neoplazií exokrinního pankreatu (Diabetes associated to exocrine pancreas neoplasia) Neaktuální Orphakód!
96152 Distální monozomie 20q (Distal monosomy 20q)
Distální delece 20q, Monozomie 20qter, Telomerická delece 20q
(Distal deletion 20q, Monosomy 20qter, Telomeric deletion 20q) Neaktuální Orphakód!
206713 Distální spinální svalová atrofie (Distal spinal muscular atrophy) Neaktuální Orphakód!
98600 Distichiázy obočí/řas (Eyebrow/eyelashes distichiasis) Neaktuální Orphakód!
352694 Dlážděná lissencefalie typu A (Cobblestone lissencephaly type A)
(Lissencephaly type 2A) Neaktuální Orphakód!
352704 Dlážděná lissencefalie typu B (Cobblestone lissencephaly type B)
(Lissencephaly type 2B) Neaktuální Orphakód!
352699 Dlážděná lissencefalie typu C (Cobblestone lissencephaly type C)
(Lissencephaly type 2C) Neaktuální Orphakód!
67037 Dlaždicobuněčný karcinom hlavy a krku (Squamous cell carcinoma of head and neck)
HNSCC
(HNSCC, Head and neck squamous cell carcinoma) Neaktuální Orphakód!
1739 Duplikace 4q (Duplication 4q)
(Trisomy 4q) Neaktuální Orphakód!
98636 Dysgeneze rohovky, komorového úhlu a duhovky (Corneoiridogoniodysgenesis)
Dysgeneze předního segmentu Neaktuální Orphakód!
93470 Dysharmonická mikromelie (Dysharmonic micromelia) Neaktuální Orphakód!
93961 Dyskineze hrtanu (Laryngeal dyskinesia)
(Laryngeal dystonia, Spasmodic dysphonia) Neaktuální Orphakód!
93472 Dysmorfický syndrom spojený s anomálií kostí (Dysmorphic syndrome associated with bone anomaly) Neaktuální Orphakód!
93957 Dystonie končetin (Limb dystonia) Neaktuální Orphakód!
75501 Ehlersův-Danlosův syndrom, fibronektinemický typ (Ehlers-Danlos syndrome, fibronectinemic type)
EDS X, Ehlersuv-Danlosuv syndrom, fibronektin deficientní, Ehlersův-Danlosův syndrom, typ 10, Ehlersův-Danlosův syndrom s dysfunkcí destiček způsobenou abnormalitami fibronektinu, Ehlersův-Danlosův syndrom, fibronektin deficientní, NEAKTUÁLNÍ: Ehlers-Danlosův syndrom, fibronektinemický typ, NEAKTUÁLNÍ: Ehlers-Danlosův syndrom, typ 10, NEAKTUÁLNÍ: Ehlers-Danlosův syndrom s dysfunkcí destiček způsobenou abnormalitami fibronektinu, NEAKTUÁLNÍ: Ehlers-Danlosův syndrom, fibronektin deficientní
(EDS X, Ehlers-Danlos syndrome type 10, Ehlers-Danlos syndrome with platelet dysfunction from fibronectin abnormality, Ehlers-Danlos syndrome, fibronectin-deficient) Neaktuální Orphakód!
90309 Ehlersův-Danlosův syndrom, typ 1 (Ehlers-Danlos syndrome type 1)
EDS I, NEAKTUÁLNÍ: Ehlers-Danlosův syndrom, typ 1
(EDS I) Neaktuální Orphakód!
90318 Ehlersův-Danlosův syndrom, typ 2 (Ehlers-Danlos syndrome type 2)
EDS II, NEAKTUÁLNÍ: Ehlers-Danlosův syndrom, typ 2
(EDS II) Neaktuální Orphakód!
99875 Ehlersův-Danlosův syndrom, typ 7A (Ehlers-Danlos syndrome type 7A)
EDS VIIA, NEAKTUÁLNÍ: Ehlers-Danlosův syndrom, typ 7A
(EDS VIIA) Neaktuální Orphakód!
99876 Ehlersův-Danlosův syndrom, typ 7B (Ehlers-Danlos syndrome type 7B)
EDS VIIB, NEAKTUÁLNÍ: Ehlers-Danlosův syndrom, typ 7B
(EDS VIIB) Neaktuální Orphakód!
1664 Embryonální disorganizační syndrom (Embryonary disorganization syndrome) Neaktuální Orphakód!
207003 Endokrinní myopatie (Endocrine myopathy) Neaktuální Orphakód!
1939 Envenomizace plazem Bothrops lanceolatus (Envenomization by Bothrops lanceolatus)
(Envenomization by the Martinique lancehead viper) Neaktuální Orphakód!
99871 Eozinofilní granulom (Eosinophilic granuloma)
Chronická a lokalizovaná histiocytóza z Langerhansových buněk
(Chronic and localized Langerhans cell histiocytosis) Neaktuální Orphakód!
98581 Epidermální nádory víček (Palpebral epidermal tumor) Neaktuální Orphakód!
89839 Epidermolysis bullosa simplex superficialis
NEAKTUÁLNÍ: EBSS
(EBSS) Neaktuální Orphakód!
98573 Epikantální záhyb (Epicanthal fold) Neaktuální Orphakód!
1819 Epimetafyzární skeletální dysplázie (Epimetaphyseal skeletal dysplasia) Neaktuální Orphakód!
1956 Erytromelalgie (Erythromelalgia) Neaktuální Orphakód!
90079 Extravazace u léčby antracykliny (Anthracycline extravasation) Neaktuální Orphakód!
98701 Fakomatózy s postižením očí (Phakomatosis with eye involvement) Neaktuální Orphakód!
227786 Familární tečkovaná retinopatie (Familial flecked retinopathy)
Hereditární tečkovaná retinopatie
(Hereditary flecked retinopathy) Neaktuální Orphakód!
99723 Familiární achalázie jícnu (Familial esophageal achalasia) Neaktuální Orphakód!
1428 Familiární chondromalácie pately (Familial chondromalacia patellae)
Familiární chondromalácie čéšky Neaktuální Orphakód!
99763 Familiární hyperreninemický hypoaldosteronismus, typ 1 (Familial hyperreninemic hypoaldosteronism type 1)
Deficit 18-hydroxylázy, Deficit 18-oxidázy, Deficit aldosteron syntázy, CMO I, CMO II, Deficit kortikosteron methyloxidázy, typ I, FHHA1
(18-hydroxylase deficiency, 18-oxidase deficiency, Aldosterone synthase deficiency, CMO I, CMO II, Corticosterone methyloxidase deficiency type I, FHHA1) Neaktuální Orphakód!
99764 Familiární hyperreninemický hypoaldosteronismus, typ 2 (Familial hyperreninemic hypoaldosteronism type 2)
Deficit aldosteron syntázy nesouvisející s CYP11B2, Deficit aldosteron syntázy nesouvisející s genem aldosteron syntázy, FHHA2
(Aldosterone synthase deficiency unrelated to CYP11B2, Aldosterone synthase deficiency unrelated to the aldosterone synthase gene, FHHA2) Neaktuální Orphakód!
440 Familiární hypospadie (Familial hypospadias) Neaktuální Orphakód!
93213 Familiární idiopatický nefrotický na steroidy rezistentní syndrom s fokálně segmentální hyalinózou (Familial idiopathic steroid-resistant nephrotic syndrome with focal segmental hyalinosis)
Familiární idiopatický nefrotický na steroidy rezistentní syndrom s fokálně segmentální glomerulosklerózou
(Familial idiopathic steroid-resistant nephrotic syndrome with focal segmental glomerulosclerosis) Neaktuální Orphakód!
93214 Familiární idiopatický nefrotický syndrom rezistentní na steroidy s difuzní proliferací mesangia (Familial idiopathic steroid-resistant nephrotic syndrome with diffuse mesangial proliferation) Neaktuální Orphakód!
93217 Familiární idiopatický nefrotický syndrom rezistentní na steroidy s difuzní sklerózou mesangia (Familial idiopathic steroid-resistant nephrotic syndrome with diffuse mesangial sclerosis) Neaktuální Orphakód!
93216 Familiární idiopatický nefrotický syndrom rezistentní na steroidy s minimálními změnami (Familial idiopathic steroid-resistant nephrotic syndrome with minimal changes) Neaktuální Orphakód!
209886 Familiární juvenilní hyperurikemická nefropatie, typ 1 (Familial juvenile hyperuricemic nephropathy type 1)
FJHN typ 1, Familiární juvenilní dnavá nefropatie, Familiární nefropatie s dnou, FJHN asociovaná s UMOD, Familiární juvenilní hyperurikemická nefropatie asociovaná s UMOD
(FJHN type 1, Familial juvenile gouty nephropathy, Familial nephropathy with gout, UMOD-associated FJHN, UMOD-associated familial juvenile hyperuricemic nephropathy) Neaktuální Orphakód!
91415 Familiární kapilární hemangiom (Familial capillary hemangioma) Neaktuální Orphakód!
99781 Familiární kloubní chondrokalcinóza typu 1 (Familial articular chondrocalcinosis type 1)
(CCAL1) Neaktuální Orphakód!
99782 Familiární kloubní chondrokalcinóza typu 2 (Familial articular chondrocalcinosis type 2)
(CCAL2) Neaktuální Orphakód!
3267 Familiární lambdoidní synostóza (Familial lambdoid synostosis) Neaktuální Orphakód!
99877 Familiární parathyreoidální adenom (Familial parathyroid adenoma) Neaktuální Orphakód!
34526 Familiární primární hypomagnesémie (Genetic primary hypomagnesemia) Neaktuální Orphakód!
34527 Familiární primární hypomagnesémie s normokalciurií a normokalcémií (Familial primary hypomagnesemia with normocalciuria and normocalcemia) Neaktuální Orphakód!
306519 Familiární primární hypomagnezémie s hypokalciurií (Genetic primary hypomagnesemia with hypocalciuria) Neaktuální Orphakód!
306522 Familiární primární hypomagnezémie s normokalciurií (Genetic primary hypomagnesemia with normocalciuria) Neaktuální Orphakód!
100041 Familiární pseudohyperkalémie, Cardiffský typ (Familial pseudohyperkalemia, Cardiff type) Neaktuální Orphakód!
100040 Familiární pseudohyperkalémie typu 2 (Familial pseudohyperkalemia type 2) Neaktuální Orphakód!
213517 Familiární rakovina vaječníků (Familial ovarian cancer)
Familiární maligní nádor vaječníků
(Familial ovarian malignant tumor) Neaktuální Orphakód!
151 Familiární renální karcinom (Familial renal cell carcinoma) Neaktuální Orphakód!
99985 Familiární restriktivní kardiomyopatie, typ 1 (Familial restrictive cardiomyopathy type 1) Neaktuální Orphakód!
99986 Familiární restriktivní kardiomyopatie, typ 2 (Familial restrictive cardiomyopathy type 2) Neaktuální Orphakód!
218432 Familiární restriktivní kardiomyopatie typu 3 (Familial restrictive cardiomyopathy type 3)
(RCM3) Neaktuální Orphakód!
79428 Familiární segmentální neurofibromatóza (Familial segmental neurofibromatosis) Neaktuální Orphakód!
79429 Familiární spinální neurofibromatóza (Familial spinal neurofibromatosis) Neaktuální Orphakód!
289527 Fatální infantilní hypertrofická kardiomyopatie způsobená deficitem mitochondriálního komplexu I (Fatal infantile hypertrophic cardiomyopathy due to mitochondrial complex I deficiency)
Fatální infantilní HCM způsobená deficitem mitochondriálního komplexu I, Fatální infantilní hypertrofická kardiomyopatie způsobená deficitem NADH-CoQ reduktázy, Fatální infantilní hypertrofická kardiomyopatie způsobená deficitem NADH-koenzym Q reduktázy
(Fatal infantile HCM due to mitochondrial complex I deficiency, Fatal infantile hypertrophic cardiomyopathy due to NADH-CoQ reductase deficiency, Fatal infantile hypertrophic cardiomyopathy due to NADH-coenzyme Q reductase deficiency) Neaktuální Orphakód!
99654 Fibrokalkulózní pankreatopatie (Fibrocalculous pancreatopathy)
FCPD, Fibrokalkulózní pankreatický diabetes, Tropický pankreatický diabetes
(FCPD, Fibrocalculous pancreatic diabetes, Tropical pancreatic diabetes) Neaktuální Orphakód!
79459 Folikulární atrofoderma a bazaliom (Follicular atrophoderma-basal cell carcinoma) Neaktuální Orphakód!
481469 Gastrický neuroendokrinní tumor typ 1 (Gastric neuroendocrine tumor type 1)
(GNET type 1) Neaktuální Orphakód!
481475 Gastrický neuroendokrinní tumor typ 2 (Gastric neuroendocrine tumor type 2)
(GNET type 2) Neaktuální Orphakód!
481478 Gastrický neuroendokrinní tumor typ 3 (Gastric neuroendocrine tumor type 3)
(GNET type 3) Neaktuální Orphakód!
481481 Gastrický neuroendokrinní tumor typ 4 (Gastric neuroendocrine tumor type 4)
(GNET type 4) Neaktuální Orphakód!
99649 Generalizovaná epilepsie a činností vyvolané křeče (Generalized epilepsy and praxis-induced seizures) Neaktuální Orphakód!
263558 Generalizovaný syndrom loupající se kůže, typ C (Peeling skin syndrome type C)
Generalizovaná opadavá kůže, typ C
(Generalized deciduous skin type C, Generalized peeling skin syndrome type C) Neaktuální Orphakód!
103 Genetická optická atrofie (Genetic optic atrophy) Neaktuální Orphakód!
98736 Genetické neurologické kanálopatie (Genetic neurological channelopathy) Neaktuální Orphakód!
371439 Geneticky podmíněné cerebrovaskulární demence (Genetic cerebrovascular dementia) Neaktuální Orphakód!
98664 Geneticky podmíněné makulární dystrofie (Genetic macular dystrophy) Neaktuální Orphakód!
98697 Geneticky podmíněné poruchy keratinizace s očními příznaky (Genetic keratinization disorder associated with ocular features) Neaktuální Orphakód!
459530 Geneticky podmíněné primární lymfedémy (Genetic primary lymphedema)
Tronkulární lymfatická malformace Neaktuální Orphakód!
352298 Geneticky podmíněné svalové kanálopatie (Genetic muscular channelopathy) Neaktuální Orphakód!
98657 Geneticky podmíněné vitreoretinální choroby (Genetic vitreous-retinal disease) Neaktuální Orphakód!
98696 Genodermatózy s očními příznaky (Genodermatosis with ocular features) Neaktuální Orphakód!
98632 Glaukom asociovaný s anomáliemi migrace buněk neurální lišty (Glaucoma associated with neural crest cell migration anomaly) Neaktuální Orphakód!
363629 GMPPB-vázaná vrozená svalová dystrofie (GMPPB-related congenital muscular dystrophy)
(GMPPB-related CMD) Neaktuální Orphakód!
98633 Goniodysgeneze (Goniodysgenesis) Neaktuální Orphakód!
206979 Granulomatózní myozitida (Granulomatous myositis) Neaktuální Orphakód!
2099 Grixův-Blankenshipův-Petersonův syndrom (Grix-Blankenship-Peterson syndrome)
Syndrom zahrnující kraniofaciální a kostní defekty a mentální retardaci
(Craniofacial and osseous defects-intellectual disability syndrome) Neaktuální Orphakód!
99873 Handova-Schüllerova-Christianova nemoc (Hand-Schüller-Christian disease)
Multifokální eosinofilní granulom, Chronická a multifokální histiocytóza z Langerhansových buněk, NEAKTUÁLNÍ: Hand-Schüller-Christianova nemoc
(Chronic multifocal Langerhans cell histiocytosis, Multifocal eosinophilic granuloma) Neaktuální Orphakód!
93469 Harmonická mikromelie (Harmonic micromelia) Neaktuální Orphakód!
99872 Hashimotova-Pritzkerova choroba (Hashimoto-Pritzker syndrome)
Vrozená Langerhansova histiocytóza X, NEAKTUÁLNÍ: Hashimoto-Pritzkerova choroba
(Congenital Langerhans cell histiocytosis) Neaktuální Orphakód!
2120 Heckenlivelyho syndrom (Heckenlively syndrome) Neaktuální Orphakód!
139491 Hemochromatóza, typ 4 (Hemochromatosis type 4)
Autozomálně dominantní dědičná hemochromatóza, Onemocnění ferroportinu, Hemochromatóza způsobená poruchou ve ferroportinu
(Autosomal dominant hereditary hemochromatosis, Ferroportin disease, Hemochromatosis due to defect in ferroportin) Neaktuální Orphakód!
447792 Hemochromatóza, typ 5 (Hemochromatosis type 5) Neaktuální Orphakód!
248305 Hemolytická anémie způsobená deficitem glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázy (Hemolytic anemia due to glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase deficiency) Neaktuální Orphakód!
443310 Hepatocelulární karcinom související s HIV (HIV-related hepatocellular carcinoma) Neaktuální Orphakód!
140450 Hereditární motorická a senzorická neuropatie (Hereditary motor and sensory neuropathy)
(HMSN) Neaktuální Orphakód!
140432 Hereditární nadměrné ukládání železa s anémií (Hereditary iron overload with anemia) Neaktuální Orphakód!
140428 Hereditární nadměrné ukládání železa s neurologickou manifestací (Hereditary iron overload with neurologic manifestation) Neaktuální Orphakód!
137586 Herpetická keratitida (Herpes simplex virus keratitis)
HSV keratitida, Keratitida způsobená infekcí Herpes simplex virem
(HSV keratitis, Herpetic keratitis) Neaktuální Orphakód!
264724 Histiocytóza z Langerhansových buněk specifická pro dětství (Langerhans cell histiocytosis specific to childhood)
Histiocytóza X specifická pro dětství, Granulomatóza z Langerhansových buněk specifická pro dětství
(Histiocytosis X specific to childhood, Langerhans cell granulomatosis specific to childhood) Neaktuální Orphakód!
264750 Histiocytóza z Langerhansových buněk specifická pro dospělé (Langerhans cell histiocytosis specific to adulthood)
Histiocytóza X specifická pro dospělé, Granulomatóza z Langerhansových buněk specifická pro dospělé
(Histiocytosis X specific to adulthood, Langerhans cell granulomatosis specific to adulthood) Neaktuální Orphakód!
264955 Histiocytóza z Langerhansových buněk v dětství a dospělosti (Langerhans cell histiocytosis in childhood and adulthood)
Histiocytóza X v dětství a dospělosti, Granulomatóza z Langerhansových buněk v dětství a dospělosti
(Histiocytosis X in childhood and adulthood, Langerhans cell granulomatosis in childhood and adulthood) Neaktuální Orphakód!
98554 Hlavní spouštěcí procesy očních anomálií (Major induction processes eye anomaly) Neaktuální Orphakód!
443316 Hodgkinův lymfom související s HIV (HIV-related Hodgkin lymphoma) Neaktuální Orphakód!
2161 Holoacardius amorphus Neaktuální Orphakód!
268740 Horní hrudní spina bifida aperta (Upper thoracic spina bifida aperta) Neaktuální Orphakód!
268770 Horní hrudní spina bifida cystica (Upper thoracic spina bifida cystica) Neaktuální Orphakód!
1032 Hyperdibazická aminoacidurie, typ 1 (Hyperdibasic aminoaciduria type 1) Neaktuální Orphakód!
70470 Hyperlipoproteinémie, typ 5 (Hyperlipoproteinemia type 5)
Hlavní hyperlipidémie
(HLP type 5, Major hyperlipidemia) Neaktuální Orphakód!
2765 Hypertrichotická osteochondrodysplázie (Hypertrichotic osteochondrodysplasia) Neaktuální Orphakód!
98595 Hypertrichóza obočí/řas (Eyebrow/eyelashes hypertrichosis) Neaktuální Orphakód!
181425 Hypertriglyceridemia major (Rare major hypertriglyceridemia) Neaktuální Orphakód!
217601 Hypertrofická kardiomyopatie způsobená intenzivním tréninkem (Hypertrophic cardiomyopathy due to intensive athletic training) Neaktuální Orphakód!
98596 Hypertrofie obočí (Eyebrow hypertrophy) Neaktuální Orphakód!
98597 Hypertrofie očních řas (Eyelashes hypertrophy)
Polytrichie očních řas, Trichomegalie očních řas
(Eyelashes polytrichia, Eyelashes trichomegalia) Neaktuální Orphakód!
430 Hypodermyiáza (Hypodermyiasis) Neaktuální Orphakód!
95622 Hypopituitarismus vyvolaný radiací (Radiation-induced hypopituitarism) Neaktuální Orphakód!
98296 Ichtyóza související s anomálií zrohovatělého buněčného obalu a epidermálního lipidového metabolismu (Ichthyosis associated with a cornified cell envelope and epidermal lipid metabolism anomaly) Neaktuální Orphakód!
98698 Ichtyózy s očními příznaky (Ichthyosis associated with ocular features) Neaktuální Orphakód!
98297 Ichtyózy související s anomálií katabolismu proteinů (Ichthyosis associated with a protein catabolism anomaly) Neaktuální Orphakód!
98299 Ichtyózy související s anomálií reparace nukleotidových excizí (Ichthyosis associated with a nucleotide excision repair anomaly) Neaktuální Orphakód!
98298 Ichtyózy související s onemocněním peroxizómů (Ichthyosis associated with a peroxisomal disease) Neaktuální Orphakód!
228318 Idiopatická hypersomnie bez dlouhého spánku (Idiopathic hypersomnia without long sleep time) Neaktuální Orphakód!
228315 Idiopatická hypersomnie s dlouhým spánkem (Idiopathic hypersomnia with long sleep time) Neaktuální Orphakód!
35065 Idiopatická těžká pneumokokcémie (Idiopathic severe pneumococcemia) Neaktuální Orphakód!
89845 Idiopatický hydrops fetalis (Idiopathic hydrops fetalis) Neaktuální Orphakód!
93209 Idiopatický nefrotický na steroidy citlivý syndrom s difuzní proliferací mesangia (Idiopathic steroid-sensitive nephrotic syndrome with diffuse mesangial proliferation) Neaktuální Orphakód!
93206 Idiopatický nefrotický na steroidy citlivý syndrom s fokálně segmentální hyalinózou (Idiopathic steroid-sensitive nephrotic syndrome with focal segmental hyalinosis)
Idiopatický nefrotický na steroidy citlivý syndrom s fokálně segmentální glomerulosklerózou
(Idiopathic steroid-sensitive nephrotic syndrome with focal segmental glomerulosclerosis) Neaktuální Orphakód!
93207 Idiopatický nefrotický na steroidy citlivý syndrom s minimálními změnami (Idiopathic steroid-sensitive nephrotic syndrome with minimal change)
MCNS citlivý na steroidy
(Steroid-sensitive MCNS) Neaktuální Orphakód!
35061 Idiopatický rekurentní a oslabující kožní herpes (Idiopathic recurrent and disabling cutaneous herpes) Neaktuální Orphakód!
103915 Imunoproliferativní onemocnění tenkého střeva (Immunoproliferative small intestinal disease)
(IPSID, Mediterranean lymphoma) Neaktuální Orphakód!
101335 Indický klíšťový tyfus (Indian tick typhus) Neaktuální Orphakód!
1577 Infantilní degenerace thalamu (Infantile thalamic degeneration) Neaktuální Orphakód!
1575 Infantilní striatothalamická degenerace (Infantile striatothalamic degeneration) Neaktuální Orphakód!
3311 Infantilní symetrická degenerace thalamu (Infantile symmetrical thalamic degeneration) Neaktuální Orphakód!
391658 Infekce kravskými neštovicemi (Cowpox infection) Neaktuální Orphakód!
314946 Infekce Mycobacterium xenopi (Mycobacterium xenopi infection) Neaktuální Orphakód!
454872 Interferonopatie, typ 1, s imunodeficitem (Type 1 interferonopathy with immunodeficiency) Neaktuální Orphakód!
99088 Intramurální průběh koronární arterie (Intramural coronary arterial course) Neaktuální Orphakód!
99085 Intramyokardiální průběh koronární arterie (Coronary artery intramyocardial course) Neaktuální Orphakód!
435 Ito hypomelanosis
HI syndrom, Incontinentia pigmenti, typ 1, Pigmentový mosaicismus, Itův typ
(HI syndrome, Hypomelanosis of Ito, Pigmentary mosaicism, Ito type) Neaktuální Orphakód!
221106 Izolovaná faciální myokymie (Isolated facial myokymia) Neaktuální Orphakód!
137902 Izolovaná hypoplázie optického nervu (Isolated optic nerve hypoplasia/aplasia) Neaktuální Orphakód!
519394 Izolovaná mikrofakie (Isolated microphakia) Neaktuální Orphakód!
63440 Izolovaná oxycefalie (Isolated oxycephaly)
Akrocefalie, Hypsicefalie, Hypsocefalie, Pyrgocefalie, Turicefalie
(Acrocephaly, Hypsicephaly, Hypsocephaly, Pyrgocephaly, Turricephaly) Neaktuální Orphakód!
35098 Izolovaná plagiocefalie (Isolated plagiocephaly)
Nesyndromická unikoronární synostóza, Synostotická plagiocefalie
(Non-syndromic unicoronal synostosis, Synostotic plagiocephaly) Neaktuální Orphakód!
2343 Izolovaný syndrom lebky tvaru jetelového listu (Isolated cloverleaf skull syndrome) Neaktuální Orphakód!
102025 Jaderná envelopatie (Nuclear cell envelopathy) Neaktuální Orphakód!
102069 Jaterní amyloidóza s intrahepatální cholestázou (Hepatic amyloidosis with intrahepatic cholestasis)
(Cholestatic hepatic amyloidosis) Neaktuální Orphakód!
99097 Jednoduchý defekt komorového septa (Single ventricular septal defect) Neaktuální Orphakód!
295065 Jednostranná ageneze/hypoplázie femuru (Femoral agenesis/hypoplasia, unilateral)
Jednostranná interkalární meromelie femuru
(Femoral intercalary meromelia, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295061 Jednostranná ageneze/hypoplázie humeru (Humeral agenesis/hypoplasia, unilateral)
Jednostranná interkalární meromelie humeru
(Humeral intercalary meromelia, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295057 Jednostranná amelie dolní končetiny (Amelia of lower limb, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295053 Jednostranná amelie horní končetiny (Amelia of upper limb, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295038 Jednostranná aplázie/hypoplázie čéšky (Patella aplasia/hypoplasia, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295081 Jednostranná fibulární hemimelie (Fibular hemimelia, unilateral)
Longitudinální jednostranná fibulární meromelie
(Fibular longitudinal meromelia, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295069 Jednostranná radiální hemimelie (Radial hemimelia, unilateral)
Jednostranná longitudinální meromelie radia
(Radial longitidinal meromelia, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295077 Jednostranná tibiální hemimelie (Tibial hemimelia, unilateral)
Longitudinální jednostranná tibiální meromelie
(Tibial longitudinal meromelia, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295075 Jednostranná ulnární hemimelie (Ulnar hemimelia, unilateral)
Longitudinální jednostranná ulnární meromelie
(Ulnar longitudinal meromelia, unilateral) Neaktuální Orphakód!
208994 Jiná ganglionopatie související s autoimunitními chorobami (Other ganglionopathy related to autoimmune diseases)
(Other neuronopathy related to autoimmune diseases) Neaktuální Orphakód!
206606 Jiná svalová slabost a/nebo chronická svalová bolest (Other muscle weakness and/or chronic muscle pain) Neaktuální Orphakód!
89840 Junkční epidermolysis bullosa, non-Herlitzův typ (Junctional epidermolysis bullosa, non-Herlitz type)
NEAKTUÁLNÍ: JEN-nH
(JEN-nH) Neaktuální Orphakód!
2778 Juvenilní chronická recidivující multifokální osteomyelitida (Juvenile chronic recurrent multifocal osteomyelitis)
(Juvenile CRMO) Neaktuální Orphakód!
247854 Juvenilní idiopatická polyartritida s negativním revmatoidním faktorem s antinukleárními protilátkami (Rheumatoid factor-negative juvenile idiopathic arthritis with anti-nuclear antibodies)
Polyartritida s negativním revmatoidním faktorem s antinukleárními protilátkami
(Juvenile rheumatoid factor-negative polyarthritis with anti-nuclear antibodies, Polyarthritis without rheumatoid factor with anti-nuclear antibodies, Rheumatoid factor-negative JIA with anti-nuclear antibodies) Neaktuální Orphakód!
352504 Juvenilní parkinsonismus nereagující na levodopu (Levodopa-unresponsive juvenile parkinsonism)
(L-DOPA-unresponsive juvenile parkinsonism) Neaktuální Orphakód!
352497 Juvenilní parkinsonismus s mentálním postižením způsobený deficitem DNAJC6 (Juvenile parkinsonism with intellectual disability due to DNAJC6 deficiency) Neaktuální Orphakód!
247861 Juvenilní revmatoidní faktor-negativní polyartritida bez antinukleárních protilátek (Rheumatoid factor-negative juvenile idiopathic arthritis without anti-nuclear antibodies)
Polyartritida s negativním revmatoidním faktorem bez antinukleárních protilátek
(Juvenile rheumatoid factor-negative polyarthritis without anti-nuclear antibodies, Polyarthritis without rheumatoid factor without anti-nuclear antibodies, Rheumatoid factor-negative JIA without anti-nuclear antibodies) Neaktuální Orphakód!
140503 Kanálopatie (Channelopathy) Neaktuální Orphakód!
98121 Kanalopatie Cys-loop receptorů (Cys-loop receptor channelopathy) Neaktuální Orphakód!
98105 Kanalopatie způsobená iontovými kanály řízenými cyklickými nukleotidy (Channelopathy due to cyclic nucleotide-gated ion channels) Neaktuální Orphakód!
98124 Kanalopatie způsobená poruchou acetylcholinových receptorů kosterních svalů (Channelopathy due to a skeletal muscle acetylcholine receptor defect) Neaktuální Orphakód!
98106 Kanalopatie způsobená poruchou draslíkových kanálů aktivovaných kalciem (Channelopathy due to a calcium-activated potassium channel defect) Neaktuální Orphakód!
98110 Kanalopatie způsobená poruchou epiteliálních sodíkových kanálů (Channelopathy due to an epithelial sodium channel defect) Neaktuální Orphakód!
98111 Kanalopatie způsobená poruchou kalcium-vypouštějících kanálů sarkoplazmatického retikula příčně pruhovaných svalů (Channelopathy due to a skeletal muscle sarcoplasmic reticulum calcium release channel defect) Neaktuální Orphakód!
98112 Kanalopatie způsobená poruchou kalcium-vypouštějících kanálů sarkoplazmatického retikula srdečního svalu (Channelopathy due to a cardiac muscle sarcoplasmic reticulum calcium release channel defect) Neaktuální Orphakód!
98104 Kanalopatie způsobená poruchou kanálů s tranzientním receptorovým potenciálem (Channelopathy due to a transient receptor potential channel defect) Neaktuální Orphakód!
98103 Kanalopatie způsobená poruchou napěťově řízeného draslíkového kanálu (Channelopathy due to a voltage-gated potassium channel defect) Neaktuální Orphakód!
98108 Kanalopatie způsobená poruchou napěťově řízených kalciových kanálů (Channelopathy due to a voltage-gated calcium channel defect) Neaktuální Orphakód!
98107 Kanalopatie způsobená poruchou napěťově řízených sodíkových kanálů (Channelopathy due to a voltage-gated sodium channel defect) Neaktuální Orphakód!
98125 Kanalopatie způsobená poruchou neuronálních acetylcholinových receptorů (Channelopathy due to a neuronal acetylcholine receptor defect) Neaktuální Orphakód!
98123 Kanalopatie způsobená poruchou neuronálních a ledvinných GABA receptorů (Channelopathy due to a neuronal kidney GABA receptor defect) Neaktuální Orphakód!
98122 Kanalopatie způsobená poruchou neuronálních glycinových receptorů (Channelopathy due to a neuronal glycine receptor defect) Neaktuální Orphakód!
98102 Kanalopatie způsobená poruchou vnitřně usměrněného draslíkového kanálu (Channelopathy due to an inwardly rectifying potassium channel defect) Neaktuální Orphakód!
443328 Kaposiho sarkom související s HIV (HIV-related Kaposi sarcoma) Neaktuální Orphakód!
423781 Karcinom žaludku, typ slinné žlázy (Carcinoma of stomach, salivary gland type)
Žaludeční karcinom, typ slinné žlázy
(Gastric carcinoma, salivary gland type) Neaktuální Orphakód!
98734 Kardioskeletální syndrom (Cardioskeletal syndrome) Neaktuální Orphakód!
98987 Katarakta, hutteritský typ (Cataract, Hutterite type) Neaktuální Orphakód!
101336 Keňský klíšťový tyfus (Kenya tick typhus)
(Kenya tick-bite fever) Neaktuální Orphakód!
156071 Ketatokonus (Keratoconus) Neaktuální Orphakód!
98577 Kinetické anomálie očního víčka (Kinetic eyelid anomaly) Neaktuální Orphakód!
158796 Klasická mastocytární leukémie (Classic mast cell leukemia) Neaktuální Orphakód!
163898 Klasická paraneoplastická limbická encefalitida (Classic paraneoplastic limbic encephalitis)
Klasická paraneoplastická limbická encefalitida s nebo bez protilátek proti intracelulárním antigenům
(Classic paraneoplastic limbic encephalitis, with or without intracellular antigens) Neaktuální Orphakód!
99864 Klasický seminom (Classic seminoma) Neaktuální Orphakód!
36205 Kolagenní kolitida (Collagenous colitis) Neaktuální Orphakód!
98665 Kolobomatózní a areolární dystrofie (Colobomatous and areolar dystrophy) Neaktuální Orphakód!
79211 Kombinovaná hyperlipidémie (Combined hyperlipidemia)
Kombinovaná hyperlipoproteinémie, Smíšená hyperlipidémie, Smíšená hyperlipoproteinémie
(Combined hyperlipoproteinemia, Mixed hyperlipidemia, Mixed hyperlipoproteinemia) Neaktuální Orphakód!
98612 Konjunktivální hemangiom nebo hemangiolymfom (Conjunctival hemangioma or hemolymphangioma) Neaktuální Orphakód!
98614 Konjunktivální lymfangiektázie (Conjunctival lymphangiectasia) Neaktuální Orphakód!
98613 Konjunktivální teleangiektázie (Conjunctival telangiectasia) Neaktuální Orphakód!
98611 Konjunktivální vaskulární anomálie (Conjunctival vascular anomaly) Neaktuální Orphakód!
278 Kortikobazální degenerace (Corticobasal degeneration) Neaktuální Orphakód!
1844 Kostní dysplázie, Azouzův typ (Bone dysplasia, Azouz type) Neaktuální Orphakód!
93445 Kostní onemocnění se zvýšenou hustotou kostí a postižením metafýzy nebo diafýzy (Bone disease with increased bone density and metaphyseal or diaphyseal involvement) Neaktuální Orphakód!
1339 Kranioakrofaciální syndrom (Cranioacrofacial syndrome)
(Grosse syndrome) Neaktuální Orphakód!
1800 Kraniofaciocervikální osteoglyfická dysplázie (Craniofaciocervical osteoglyphic dysplasia)
(Bazopoulou-Kyrkanidou syndrome) Neaktuální Orphakód!
1534 Kraniosynostóza-radiální aplázie, typ Imaizumi (Craniosynostosis-radial aplasia, Imaizumi type)
(Imaizumi-Kuroki syndrome) Neaktuální Orphakód!
137871 Laminopatie, typ Decaudainové-Vigourouxové (Laminopathy type Decaudain-Vigouroux)
Laminopatie s těžkým metabolickým syndromem a myopatií, NEAKTUÁLNÍ: Laminopatie, typ Decaudain-Vigourouxové
(Laminopathy with severe metabolic syndrome and myopathy) Neaktuální Orphakód!
2005 Laryngotracheoezofageální píštěl s plicní hypoplázií (Laryngo-tracheo-esophageal cleft-pulmonary hypoplasia syndrome)
Novakův syndrom
(Novak syndrome) Neaktuální Orphakód!
98587 Lentiginózy víček (Palpebral lentiginosis) Neaktuální Orphakód!
268838 Leptomyelolipom (Leptomyelolipoma) Neaktuální Orphakód!
1420 Letální chondrodysplázie, Moermanův typ (Lethal chondrodysplasia, Moerman type)
Moermanův-Vandenbergheův-Frynsův syndrom, NEAKTUÁLNÍ: Moerman-Vandenbergh-Frynsův syndrom
(Moerman-Vandenberghe-Fryns syndrome) Neaktuální Orphakód!
1421 Letální chondrodysplázie, Sellerův typ (Lethal chondrodysplasia, Seller type) Neaktuální Orphakód!
35064 Letální idiopatická virová infekce (Lethal idiopathic viral infection) Neaktuální Orphakód!
99870 Lettererova-Siweho choroba (Letterer-Siwe disease)
Akutní a diseminovaná histiocytóza z Langerhansových buněk, NEAKTUÁLNÍ: Letterer-Siweho choroba
(Acute and disseminated Langerhans cell histiocytosis) Neaktuální Orphakód!
163903 Limbická encefalitida asociovaná s protilátkami proti membránovým antigenům (Limbic encephalitis associated with antibodies to cell membrane antigens)
Limbická encefalitida s přítomností antineuronálních protilátek proti membránovým antigenům Neaktuální Orphakód!
276402 Limbická encefalitida s caspr2 protilátkami (Limbic encephalitis with caspr2 antibodies) Neaktuální Orphakód!
329341 Limbická encefalitida s DPP6 protilátkami (Limbic encephalitis with DPP6 antibodies)
Limbická encefalitida s DPPX protilátkami, Limbická encefalitida s protilátkami dipeptidyl-peptidáza 6
(Limbic encephalitis with DPPX antibodies, Limbic encephalitis with dipeptidyl-peptidase 6 antibodies) Neaktuální Orphakód!
163914 Limbická encefalitida s nCMA protilátkami (Limbic encephalitis with nCMAgs antibodies)
(Limbic encephalitis with novel cell membrane antigen antibodies) Neaktuální Orphakód!
163908 Limbická encefalitida s pozitivitou anti-LGI1 protilátek (Limbic encephalitis with LGI1 antibodies)
(Limbic encephalitis with leucine-rich glioma-inactivated 1 antibodies) Neaktuální Orphakód!
498700 Limbická encefalitida s protilátkami proti neurexinu 3 (Limbic encephalitis with neurexin-3 antibodies) Neaktuální Orphakód!
163892 Limbická encefalopatie (Limbic encephalitis) Neaktuální Orphakód!
466801 LIMS2-asociovaná svalová dystrofie pletencového typu (LIMS2-related myopathy)
LGMD2W Neaktuální Orphakód!
268832 Lipom asociovaný s neurospinálním dysrafismem (Lipoma associated with neurospinal dysraphism) Neaktuální Orphakód!
1823 Lokalizovaná epifyzární dysplázie (Localized epiphyseal dysplasia) Neaktuální Orphakód!
251633 Low-grade ependymom (Low-grade ependymoma) Neaktuální Orphakód!
268388 Lumbosakrální spina bifida aperta (Lumbosacral spina bifida aperta) Neaktuální Orphakód!
268758 Lumbosakrální spina bifida cystica (Lumbosacral spina bifida cystica) Neaktuální Orphakód!
158793 Lymfadenopatická mastocytóza s eosinofilií (Lymphoadenopathic mastocytosis with eosinophilia) Neaktuální Orphakód!
79383 Lymfedém (Lymphedema) Neaktuální Orphakód!
65279 Lymfocytární kolitida (Lymphocytic colitis) Neaktuální Orphakód!
329998 Lymfomatózní meningitida (Lymphomatous meningitis) Neaktuální Orphakód!
35688 Madelungova deformita (Madelung deformity) Neaktuální Orphakód!
295223 Madelungova deformita, bilaterální (Madelung deformity, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295221 Madelungova deformita, unilaterální (Madelung deformity, unilateral) Neaktuální Orphakód!
90287 Makulopapulární lupusová vyrážka (Maculopapular lupus rash) Neaktuální Orphakód!
98584 Maligní nádory epidermis víček (Malignant tumor of palpebral epidermis) Neaktuální Orphakód!
101337 Marseillská horečka (Marseilles fever) Neaktuální Orphakód!
255225 Maternálně dědičná mitochondriální hypertrofická kardiomyopatie (Maternally-inherited mitochondrial hypertrophic cardiomyopathy) Neaktuální Orphakód!
2474 McLain-Dekabanův syndrom (McLain-Dekaban syndrome)
(Intellectual disability-coloboma-slimness syndrome) Neaktuální Orphakód!
3046 Mentální retardaci a neobvyklá tvář, typ Davis-Lafer (Intellectual disability-unusual facies, Davis-Lafer type)
(Davis-Lafer syndrome) Neaktuální Orphakód!
98710 Metabolická onemocnění asociovaná s očními příznaky (Metabolic disease associated with ocular features) Neaktuální Orphakód!
98712 Metabolická onemocnění s kataraktou (Metabolic disease with cataract) Neaktuální Orphakód!
98711 Metabolická onemocnění s korneální opacitou (Metabolic disease with corneal opacity) Neaktuální Orphakód!
98714 Metabolická onemocnění s makulární třešňovou skvrnou (Metabolic disease with macular cherry-red spot) Neaktuální Orphakód!
98713 Metabolická onemocnění s pigmentovou retinitidou (Metabolic disease with pigmentary retinitis) Neaktuální Orphakód!
95504 Metastatický deficit hormonů hypofýzy (Metastatic pituitary hormone deficiency) Neaktuální Orphakód!
99866 Metastatický spermatocytární seminom (Metastatic spermatocytic seminoma) Neaktuální Orphakód!
93427 Metatropické dysplázie (Metatropic dysplasias) Neaktuální Orphakód!
98591 Mezenchymové nádory víček (Mesenchymatous palpebral tumor) Neaktuální Orphakód!
2507 Micklesonův syndrome (Mickleson syndrome) Neaktuální Orphakód!
101052 Mikrolissencefalie typu B (Microlissencephaly type B) Neaktuální Orphakód!
2641 Mikromelické trpaslictví, Frynsův typ (Micromelic dwarfism, Fryns type) Neaktuální Orphakód!
58220 Mikroskopická kolitida (Microscopic colitis) Neaktuální Orphakód!
98695 Mitochondriální onemocnění s postižením očí (Mitochondrial disease with eye involvement) Neaktuální Orphakód!
309139 Mitochondriální porucha způsobená poruchou transkripce nebo translace mitochondriální DNA (Mitochondrial disorder due to a transcription or a translation defect of mitochondrial DNA)
Mitochondriální porucha způsobená poruchou transkripce nebo translace mtDNA
(Mitochondrial disorder due to a transcription or a translation defect of mtDNA) Neaktuální Orphakód!
93313 Mnohočetná epifyzární dysplázie, neklasifikovaný typ (Multiple epiphyseal dysplasia, unclassified type) Neaktuální Orphakód!
50920 Mnohočetné fibroadenomy prsu (Multiple fibroadenoma of the breast)
Mammární polyadenomatóza
(Mammary polyadenomatosis) Neaktuální Orphakód!
102284 Mnohočetné vrozené anomálie/dysmorfický syndrom - syndrom variabilní mentální retardace (Multiple congenital anomalies/dysmorphic syndrome-variable intellectual disability syndrome)
NEAKTUÁLNÍ: MCA/variabilní MR, NEAKTUÁLNÍ: Mnohočetné vrozené anomálie-syndrom variabilní mentální retardace s nebo bez dysmorfickým syndromem
(MCA/variable MR, Multiple congenital anomalies-variable intellectual disability with or without dysmorphism syndrome) Neaktuální Orphakód!
99096 Mnohočetný defekt komorového septa (Multiple ventricular septal defects) Neaktuální Orphakód!
93686 Multicentrická Castlemanova choroba (Multicentric Castleman disease)
MCD, Multicentrická hyperplázie mízních uzlin
(MCD, Multicentric giant lymph node hyperplasia) Neaktuální Orphakód!
98328 Mužská neplodnost s normální virilizací (Male infertility with normal virilization) Neaktuální Orphakód!
98329 Mužská neplodnost s normální virilizací způsobená defektem hypotalamu nebo hypofýzy (Male infertility with normal virilization due to a hypothalamic or pituitary defect) Neaktuální Orphakód!
98331 Mužská neplodnost s normální virilizací způsobená defektem varlat (Male infertility with normal virilization due to a testicular defect) Neaktuální Orphakód!
98342 Mužská neplodnost s normální virilizací způsobená defektem varlat spojeným s poraněním míchy (Male infertility with normal virilization due to testicular defect associated with spinal cord injury) Neaktuální Orphakód!
98330 Mužská neplodnost s normální virilizací způsobená podávání androgenů (Male infertility with normal virilization due to androgen administration) Neaktuální Orphakód!
98341 Mužská neplodnost s normální virilizací způsobená systémovým onemocněním (Male infertility with normal virilization due to a systemic disease) Neaktuální Orphakód!
98332 Mužská neplodnost s normální virilizací způsobená vývojovou nebo strukturální vadou varlat (Male infertility with normal virilization due to a developmental or structural testicular defect) Neaktuální Orphakód!
98333 Mužská neplodnost s normální virilizací způsobená vývojovou nebo strukturální vadou varlat spojenou s kryptorchismem (Male infertility with normal virilization due to a developmental or structural testicular defect associated with cryptorchidism) Neaktuální Orphakód!
98334 Mužská neplodnost s normální virilizací způsobená vývojovou nebo strukturální vadou varlat spojenou s varikokélou (Male infertility with normal virilization due to a developmental or structural testicular defect associated with varicocele) Neaktuální Orphakód!
98335 Mužská neplodnost s normální virilizací způsobená získaným defektem varlat (Male infertility with normal virilization due to an acquired testicular defect) Neaktuální Orphakód!
98340 Mužská neplodnost s normální virilizací způsobená získaným defektem varlat spojeným s autoimunitou (Male infertility with normal virilization due to acquired testicular defect associated with autoimmunity) Neaktuální Orphakód!
98338 Mužská neplodnost s normální virilizací způsobená získaným defektem varlat spojeným s léčivy (Male infertility with normal virilization due to an acquired testicular defect associated with drug) Neaktuální Orphakód!
98336 Mužská neplodnost s normální virilizací způsobená získaným defektem varlat spojeným s mykoplazmovou infekcí (Male infertility with normal virilization due to an acquired testicular defect associated with mycoplasma infection) Neaktuální Orphakód!
98337 Mužská neplodnost s normální virilizací způsobená získaným defektem varlat spojeným s radiací (Male infertility with normal virilization due to an acquired testicular defect associated with radiation) Neaktuální Orphakód!
98339 Mužská neplodnost s normální virilizací způsobená získaným defektem varlat spojeným s toxinem z vnějšího prostředí (Male infertility with normal virilization due to an acquired testicular defect associated with environmental toxin) Neaktuální Orphakód!
98309 Mužská neplodnost s poruchou virilizace (Male infertility with impaired virilization) Neaktuální Orphakód!
98311 Mužská neplodnost s poruchou virilizace způsobená poruchou hypotalamu a hypofýzy spojená s hyperprolaktinémií (Male infertility with impaired virilization due to a hypothalamic and pituitary disorder associated with hyperprolactinemia) Neaktuální Orphakód!
98310 Mužská neplodnost s poruchou virilizace způsobená poruchou hypotalamu nebo hypofýzy (Male infertility with impaired virilization due to an hypothalamic or pituitary disorder) Neaktuální Orphakód!
98312 Mužská neplodnost s poruchou virilizace způsobená poruchou varlat (Male infertility with impaired virilization due to a testicular disorder) Neaktuální Orphakód!
98324 Mužská neplodnost s poruchou virilizace způsobená poruchou varlat spojená s chronickým onemocněním (Male infertility with impaired virilization due to a testicular disorder associated with a chronic illness) Neaktuální Orphakód!
98322 Mužská neplodnost s poruchou virilizace způsobená poruchou varlat spojená se selháním ledvin (Male infertility with impaired virilization due to a testicular disorder associated with renal failure) Neaktuální Orphakód!
98321 Mužská neplodnost s poruchou virilizace způsobená poruchou varlat spojená se systémovým onemocněním (Male infertility with impaired virilization due to a testicular disorder associated with a systemic disease) Neaktuální Orphakód!
98323 Mužská neplodnost s poruchou virilizace způsobená poruchou varlat spojená s jaterním onemocněním (Male infertility with impaired virilization due to a testicular disorder associated with a hepatic disease) Neaktuální Orphakód!
98327 Mužská neplodnost s poruchou virilizace způsobená poruchou varlat spojená s neurologickým onemocněním (Male infertility with impaired virilization due to a testicular disorder associated with a neurologic disease) Neaktuální Orphakód!
98326 Mužská neplodnost s poruchou virilizace způsobená poruchou varlat spojená s poruchou imunity (Male infertility with impaired virilization due to a testicular disorder associated with an immune disorder) Neaktuální Orphakód!
98325 Mužská neplodnost s poruchou virilizace způsobená poruchou varlat spojená s tyreotoxikózou (Male infertility with impaired virilization due to a testicular disorder associated with thyrotoxicosis) Neaktuální Orphakód!
98315 Mužská neplodnost s poruchou virilizace způsobená virovou orchitidou (Male infertility with impaired virilization due to a viral orchitis) Neaktuální Orphakód!
98317 Mužská neplodnost s poruchou virilizace způsobená získanou vadou varlat související s drogami (Male infertility with impaired virilization due to an acquired testicular defect drug-related) Neaktuální Orphakód!
98314 Mužská neplodnost s poruchou virilizace způsobená získaným defektem varlat (Male infertility with impaired virilization due to an acquired testicular defect) Neaktuální Orphakód!
98319 Mužská neplodnost s poruchou virilizace způsobená získaným defektem varlat spojeným s autoimunitou (Male infertility with impaired virilization due to an acquired testicular defect associated with autoimmunity) Neaktuální Orphakód!
98318 Mužská neplodnost s poruchou virilizace způsobená získaným defektem varlat spojeným s environmentálním toxinem (Male infertility with impaired virilization due to an acquired testicular defect associated with an environmental toxin) Neaktuální Orphakód!
98320 Mužská neplodnost s poruchou virilizace způsobená získaným defektem varlat spojeným s granulomatózním onemocněním (Male infertility with impaired virilization due to an acquired testicular defect associated with a granulomatous disease) Neaktuální Orphakód!
98316 Mužská neplodnost s poruchou virilizace způsobená získaným defektem varlat v souvislosti s úrazem (Male infertility with impaired virilization due to an acquired testicular defect associated with trauma) Neaktuální Orphakód!
98690 Myastenické syndromy s postižením očí (Myasthenic syndrome with eye involvement) Neaktuální Orphakód!
437572 MYH7-vázaná skapulo-peroneální svalová dystrofie s pozdním nástupem (MYH7-related late-onset scapuloperoneal muscular dystrophy)
MYH7-vázaná SPMD s pozdním nástupem, MYH7-vázaný skapulo-peroneální syndrom s pozdním nástupem
(MYH7-related late-onset SPMD, MYH7-related late-onset scapuloperoneal syndrome) Neaktuální Orphakód!
98689 Myopatie s postižením očí (Myopathy with eye involvement) Neaktuální Orphakód!
172982 Myopatie s variabilitou velikosti svalových vláken (Congenital myopathy with fiber size variation) Neaktuální Orphakód!
717 Nádor produkující katecholaminy (Catecholamine-producing tumor) Neaktuální Orphakód!
98592 Nádor víček s vaskulární malformací (Palpebral tumor with a vascular malformation) Neaktuální Orphakód!
98585 Nádory mazových žláz víček (Palpebral sebaceous gland tumor) Neaktuální Orphakód!
98616 Nádory spojivky (Conjunctival tumor) Neaktuální Orphakód!
98580 Nádory víček (Palpebral tumor) Neaktuální Orphakód!
206659 Nedystrofická myopatie s anomálií kolagenu 6 (Non-dystrophic myopathy with collagen 6 anomaly) Neaktuální Orphakód!
163924 Neherpetická akutní limbická encefalitida (Non-herpetic acute limbic encephalitis) Neaktuální Orphakód!
93688 Neidiopatická juvenilní artritida (Non-idiopathic juvenile arthritis) Neaktuální Orphakód!
97569 Neklasifikovaná glomerulonefritida (Unclassified glomerulonephritis) Neaktuální Orphakód!
90345 Neklasifikovaná metafyzární chondrodysplázie (Unclassified metaphyseal chondrodysplasia) Neaktuální Orphakód!
251316 Neklasifikovaná překryvná nemoc pojivové tkáně (Unclassified overlapping connective tissue disease) Neaktuální Orphakód!
163678 Neklasifikovaná spondylometafyzální dysplázie (Unclassified spondylometaphyseal dysplasia) Neaktuální Orphakód!
98073 Neklasifikované autozomálně dominantní spinocerebelární ataxie (Unclassified autosomal dominant spinocerebellar ataxia) Neaktuální Orphakód!
98662 Neklasifikované familiární retinální dystrofie (Unclassified familial retinal dystrophy) Neaktuální Orphakód!
98666 Neklasifikované primitivní nebo sekundární makulopatie (Unclassified primitive or secondary maculopathy) Neaktuální Orphakód!
308573 Nemoc z ukládání glykogenu způsobená nedostatkem kyselé maltázy, juvenilní průběh (Glycogen storage disease due to acid maltase deficiency, juvenile onset)
(Alpha-1,4-glucosidase acid deficiency, juvenile onset, GSD due to acid maltase deficiency, juvenile onset, GSD type 2, juvenile onset, Glycogen storage disease type 2, juvenile onset, Glycogenosis due to acid maltase deficiency, juvenile onset, Glycogenosis type 2, juvenile onset, Pompe disease, juvenile onset) Neaktuální Orphakód!
97668 Neonatální membranózní glomerulopatie při deficitu NEP u matky (Neonatal membranous glomerulopathy with maternal NEP deficiency) Neaktuální Orphakód!
163918 Neparaneoplastická limbická encefalitida (Non-paraneoplastic limbic encephalitis) Neaktuální Orphakód!
99648 Neprogresivní vrozená srdeční blokáda (Non-progressive congenital heart block) Neaktuální Orphakód!
101106 Nesekretující chemodektom (Non-secreting chemodectoma) Neaktuální Orphakód!
108985 Nesyndromické vývojové defekty oka (Non-syndromic developmental defect of the eye) Neaktuální Orphakód!
506124 Neuroendokrinní tumor tenkého střeva (Neuroendocrine tumor of small intestine)
NET tenkého střeva
(NET of small intestine) Neaktuální Orphakód!
2677 Neuroepiteliom (Neuroepithelioma) Neaktuální Orphakód!
68388 Neurofibromatóza (Neurofibromatosis) Neaktuální Orphakód!
98593 Neurogenní nádor víček (Neurogenic palpebral tumor) Neaktuální Orphakód!
140500 Neurologická kanálopatie (Neurological channelopathy) Neaktuální Orphakód!
182076 Neurometabolická syndromická onemocnění s X-vázanou mentální retardací (Syndromic neurometabolic disease with X-linked intellectual disability) Neaktuální Orphakód!
98588 Névy víček (Palpebral nevus) Neaktuální Orphakód!
84096 Neznámá leukodystrofie (Unknown leukodystrophy) Neaktuální Orphakód!
99022 Niemannova-Pickova choroba, typ E (Niemann-Pick disease type E)
NEAKTUÁLNÍ: Niemann-Pickova choroba, typ E Neaktuální Orphakód!
171215 Nízká anorektální malformace (Low isolated anorectal malformation) Neaktuální Orphakód!
96164 Non-distální monozomie 20q (Non-distal monosomy 20q)
NEAKTUÁLNÍ: Non-distální delece 20q, NEAKTUÁLNÍ: Non-telomerická monozomie 20q
(Non-distal deletion 20q, Non-telomeric monosomy 20q) Neaktuální Orphakód!
96136 Non-distální monozomie 7q (Non-distal monosomy 7p)
Non-distální delece 7q, Non-telomerická monozomie 7q
(Non-distal deletion 7p, Non-telomeric monosomy 7p) Neaktuální Orphakód!
443325 Non-Hodgkinův lymfom související s HIV (HIV-related Non-Hodgkin lymphoma) Neaktuální Orphakód!
98109 Non-pore-loop kanalopatie (Non-pore-loop channelopathy) Neaktuální Orphakód!
99651 Non-pore-loop kanalopatie při jiné renální tubulární poruše (Non-pore-loop channelopathy involved in other renal tubular disorder) Neaktuální Orphakód!
99650 Non-pore-loop kanalopatie u několika typů epilepsie (Non-pore-loop channelopathy involved in several types of epilepsy) Neaktuální Orphakód!
98120 Non-pore-loop kanalopatie způsobená barttin anomálií Cl- kanálu (Non-pore-loop channelopathy due to Cl- channel barttin anomaly) Neaktuální Orphakód!
98114 Non-pore-loop kanalopatie způsobená bestrofinovou anomálií Cl- epiteliálních kanálů (Non-pore-loop channelopathy due to epithelial Cl- channel bestrophin anomaly) Neaktuální Orphakód!
98113 Non-pore-loop kanalopatie způsobená CFTR anomálií epiteliálních Cl- kanálů (Non-pore-loop channelopathy due to epithelial Cl- channel CFTR anomaly) Neaktuální Orphakód!
98115 Non-pore-loop kanalopatie způsobená Clc1 anomálií Cl- kanálů příčně pruhovaných svalů (Non-pore-loop channelopathy due to Cl- channel skeletal muscle Clc1 anomaly) Neaktuální Orphakód!
98116 Non-pore-loop kanalopatie způsobená Clc2 anomálií Cl- kanálu (Non-pore-loop channelopathy due to Cl- channel Clc2 anomaly) Neaktuální Orphakód!
98117 Non-pore-loop kanalopatie způsobená Clc5 anomálií Cl- renálního transportéru (Non-pore-loop channelopathy due to Cl- transporter kidney Clc5 anomaly) Neaktuální Orphakód!
98118 Non-pore-loop kanalopatie způsobená Clc7 anomálií Cl- transportéru (Non-pore-loop channelopathy due to Cl- transporter Clc7anomaly) Neaktuální Orphakód!
98119 Non-pore-loop kanalopatie způsobená CLCKA a CLCKB anomálií renálních Cl- kanálů (Non-pore-loop channelopathy due to Cl- channels kidney CLCKA and CLCKB anomaly) Neaktuální Orphakód!
100932 Nukleární okulomotorická paralýza (Nuclear oculomotor paralysis) Neaktuální Orphakód!
295067 Oboustranná ageneze/hypoplázie femuru (Femoral agenesis/hypoplasia, bilateral)
Oboustranná interkalární meromelie femuru
(Femoral intercalary meromelia, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295063 Oboustranná ageneze/hypoplázie humeru (Humeral agenesis/hypoplasia, bilateral)
Oboustranná interkalární meromelie humeru
(Humeral intercalary meromelia, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295059 Oboustranná amelie dolní končetiny (Amelia of lower limb, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295055 Oboustranná amelie horní končetiny (Amelia of upper limb, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295041 Oboustranná aplázie/hypoplázie čéšky (Patella aplasia/hypoplasia, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295083 Oboustranná fibulární hemimelie (Fibular hemimelia, bilateral)
Longitudinální oboustranná fibulární meromelie
(Fibular longitudinal meromelia, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295071 Oboustranná radiální hemimelie (Radial hemimelia, bilateral)
Oboustranná longitudinální meromelie radia
(Radial longitidinal meromelia, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295079 Oboustranná tibiální hemimelie (Tibial hemimelia, bilateral)
Longitudinální oboustranná tibiální meromelie
(Tibial longitudinal meromelia, bilateral) Neaktuální Orphakód!
295073 Oboustranná ulnární hemimelie (Ulnar hemimelia, bilateral)
Longitudinální oboustranná ulnární meromelie
(Ulnar longitudinal meromelia, bilateral) Neaktuální Orphakód!
210592 Obrovský infantilní hemangiom (Giant infantile hemangioma) Neaktuální Orphakód!
1137 Obstrukční uropatie při stenóze plicní aorty (Pulmonary aortic stenosis obstructive uropathy)
(Kashani-Strom-Utley syndrome) Neaktuální Orphakód!
217410 Obvodová lymfatická malformace (Circumscribed lymphatic malformation)
(Circumscribed lymphangioma) Neaktuální Orphakód!
99664 Ochrnutí trochleárního nervu (Trochlear nerve palsy) Neaktuální Orphakód!
194 Oční kolobom (Ocular coloboma) Neaktuální Orphakód!
90055 Odmítnutí po transplantaci rohovky (Rejection after corneal transplantation) Neaktuální Orphakód!
91128 Odmítnutí štěpu po transplantaci plic (Graft rejection after lung transplantation) Neaktuální Orphakód!
2705 Okulocerebrální dysplázie (Oculocerebral dysplasia)
NEAKTUÁLNÍ: Syndrom zahrnující mikrooftalmii a aplázii optického nervu, NEAKTUÁLNÍ: Behrens-Baumannův-Vogelův syndrom, NEAKTUÁLNÍ: Behrens-Baumann-Vogelův syndrom
(Behrens-Baumann-Vogel syndrome, Microphthalmia-optic nerve aplasia syndrome) Neaktuální Orphakód!
2706 Okulocerebroakrální syndrom (Oculocerebroacral syndrome) Neaktuální Orphakód!
2708 Okulocerebrooseální syndrom (Oculocerebroosseous syndrome)
(Plum syndrome) Neaktuální Orphakód!
2716 Okuloskeletorenální syndrom (Oculo-skeletal-renal syndrome) Neaktuální Orphakód!
247846 Oligoartikulární juvenilní artritida bez antinukleárních protilátek (Oligoarticular juvenile idiopathic arthritis without anti-nuclear antibodies)
Pauciartikulární chronická artritida bez antinukleárních protilátek
(Oligoarticular JIA without anti-nuclear antibodies, Pauciarticular chronic arthritis without anti-nuclear antibodies) Neaktuální Orphakód!
247839 Oligoartikulární juvenilní idiopatická artritida s pozitivitou antinukleráních protilátek (Oligoarticular juvenile idiopathic arthritis with anti-nuclear antibodies)
Oligoarticular JIA with anti-nuclear antibodies, Pauciarticular chronic arthritis with anti-nuclear antibodies, NEAKTUÁLNÍ: Oligoartikulární JIA s antijadernými protilátkami, NEAKTUÁLNÍ: Pauciartikulární chronická artritida s antijadernými protilátkami
(Oligoarticular JIA with anti-nuclear antibodies, Pauciarticular chronic arthritis with anti-nuclear antibodies) Neaktuální Orphakód!
93550 Onemocnění bazální membrány (Basement membrane disease) Neaktuální Orphakód!
99146 Onemocnění funkce krevních destiček spojené s renální insuficiencí (Platelet function disease associated with renal insufficiency) Neaktuální Orphakód!
77304 Onemocnění malých cév mozku neasociované s NOTCH3 (Not NOTCH3-related small vessel disease of the brain) Neaktuální Orphakód!
98645 Onemocnění mozku s kataraktou (Cerebral disease with cataract) Neaktuální Orphakód!
98702 Onemocnění pojivové tkáně s postižením očí (Connective tissue disease with eye involvement) Neaktuální Orphakód!
98667 Onemocnění predisponující k věkem podmíněné makulární degeneraci (Disease predisposing to age-related macular degeneration) Neaktuální Orphakód!
101982 Onemocnění se závažným snížením sérových IgA a IgG s normálním/zvýšeným IgM a normálním počtem B-buněk (Disease with severe reduction in serum IgA and IgG with normal/elevated IgM and normal numbers of B cells) Neaktuální Orphakód!
101978 Onemocnění se závažným snížením všech izotypů sérových imunoglobulinů s hluboce sníženými nebo chybějícími B-buňkami (Disease with severe reduction in all serum immunoglobulin isotypes with profoundly decreased or absent B cells) Neaktuální Orphakód!
101980 Onemocnění s nedostatkem izotypu nebo lehkých řetězců s normálním počtem B buněk (Disease with isotype or light chain deficiencies with normal numbers of B cells) Neaktuální Orphakód!
98703 Onemocnění s potenciální neoplastickou degenerací asociovanou s očními příznaky (Disease with potential neoplastic degeneration associated with ocular features) Neaktuální Orphakód!
98647 Onemocnění srdce s kataraktou (Cardiac disease with cataract) Neaktuální Orphakód!
308604 Onemocnění z ukládání glykogenu způsobené nedostatkem kyselé maltasy, nástup v dospělosti (Glycogen storage disease due to acid maltase deficiency, adult onset)
(Alpha-1,4-glucosidase acid deficiency, adult onset, GSD due to acid maltase deficiency, adult onset, GSD type 2, adulte onset, Glycogen storage disease type 2, adult onset, Glycogenosis due to acid maltase deficiency, adult onset, Glycogenosis type 2, adult onset, Pompe disease, adult onset) Neaktuální Orphakód!
98704 Onychopatelární syndrom s postižením očí (Onycho-patellar syndrome with eye involvement) Neaktuální Orphakód!
2054 Osteochondritida tarzálních/metatarzálních kostí (Osteochondritis of tarsal/metatarsal bone)
Aseptická nekróza tarzálních kostí, Osteochondróza tarzálních kostí Neaktuální Orphakód!
669 Otopalatodigitální syndrom (Otopalatodigital syndrome)
Taybiho syndrom Neaktuální Orphakód!
90070 Otrava methotrexátem (Methotrexate poisoning)
(Methotrexate intoxication) Neaktuální Orphakód!
98589 Palpebrální maligní melanom (Palpebral malignant melanoma) Neaktuální Orphakód!
98590 Palpebrální piliární nádor (Palpebral piliary tumor) Neaktuální Orphakód!
208600 Papilární fibroelastom srdce (Papillary fibroelastoma of the heart)
Kardiální papilární fibroelastom
(Cardiac papillary fibroelastoma) Neaktuální Orphakód!
213817 Papilární karcinom děložního hrdla (Papillary carcinoma of the cervix uteri)
Cervikální papilární karcinom
(Cervical papillary carcinoma) Neaktuální Orphakód!
163895 Paraneoplastická limbická encefalitida (Paraneoplastic limbic encephalitis) Neaktuální Orphakód!
93564 Pediatrická polyarteritis nodosa (Pediatric polyarteritis nodosa)
(PAN, pediatric onset) Neaktuální Orphakód!
93567 Pediatrická systémová skleróza (Pediatric systemic sclerosis)
(Pediatric systemic scleroderma) Neaktuální Orphakód!
93566 Pediatrický Sjögrenův syndrom (Pediatric Sjögren syndrome) Neaktuální Orphakód!
226310 Periferní hypotyreóza (Peripheral hypothyroidism) Neaktuální Orphakód!
97927 Periferní rezistence k tyreoidálním hormonům (Peripheral resistance to thyroid hormones) Neaktuální Orphakód!
138066 Pierre Robinův syndrom spojený s různými anomáliemi (Pierre Robin syndrome associated with miscellaneous anomalies)
(Pierre Robin sequence associated with miscellaneous anomalies) Neaktuální Orphakód!
98615 Pigmentové léze spojivky (Pigmented conjunctival lesion) Neaktuální Orphakód!
98586 Pigmentové nádory víček (Pigmented palpebral tumor) Neaktuální Orphakód!
719 Pili canulati Neaktuální Orphakód!
2894 Pilottoův syndrom (Pilotto syndrome) Neaktuální Orphakód!
221150 Pitt-Hopkins-like syndrom (Pitt-Hopkins-like syndrome) Neaktuální Orphakód!
415675 Plané neštovice (Small pox)
(Variola) Neaktuální Orphakód!
1417 Platyspondylická letální chondrodysplázie (Platyspondylic lethal chondrodysplasia)
(Akaba-Hayasaka syndrome) Neaktuální Orphakód!
293190 Pleomorfní nediferencovaný sarkom (Pleomorphic undifferentiated sarcoma) Neaktuální Orphakód!
99874 Plicní histiocytóza z Langerhansových buněk u dospělých (Adult pulmonary Langerhans cell histiocytosis)
Plicní histiocytóza X
(Pulmonary histiocytosis X) Neaktuální Orphakód!
206985 Poléková a/nebo toxická myopatie (Drug and/or toxic myopathy) Neaktuální Orphakód!
330009 Poliomyelitida u pacientů s imunodeficiencemi považovanými za rizikové (Poliomyelitis in patients with immunodeficiencies deemed at risk) Neaktuální Orphakód!
208981 Polyradikuloneuropatie asociovaná s IgG/IgA/IgM monoklonální gamapatií bez známých protilátek (Polyradiculoneuropathy associated with IgG/IgA/IgM monoclonal gammopathy without known antibodies) Neaktuální Orphakód!
95621 Pooperační hypopituitarismus (Postsurgical hypopituitarism) Neaktuální Orphakód!
98101 Pore-loop kanálopatie (Pore-loop channelopathy) Neaktuální Orphakód!
872 Porucha hormonální syntézy s nebo beze strumy (Disorder in the hormonal synthesis with or without goiter) Neaktuální Orphakód!
254793 Porucha mitochondriální oxidativní fosforylace způsobená duplikací mitochondriální DNA (Mitochondrial oxidative phosphorylation disorder due to a duplication of mitochondrial DNA)
Porucha mitochondriální oxidativní fosforylace způsobená duplikací mtDNA, Porucha OXPHOS způsobená duplikací mitochondriální DNA, OXPHOS porucha způsobená duplikací mtDNA
(Mitochondrial oxidative phosphorylation disorder due to a duplication of mtDNA, OXPHOS disease due to a duplication of mitochondrial DNA, OXPHOS disease due to a duplication of mtDNA) Neaktuální Orphakód!
464682 Porucha s akutním dětským selháním jater (Disorder with acute infantile liver failure) Neaktuální Orphakód!
138069 Porucha sání/polykání nesouvisející s Pierre Robinovým syndromem (Sucking/swallowing disorder not related with Pierre Robin syndrome)
NEAKTUÁLNÍ: Porucha sání/polykání nesouvisející s Pierre Robinovou sekvencí
(Sucking/swallowing disorder not related with Pierre Robin sequence) Neaktuální Orphakód!
98700 Poruchy pigmentace s postižením očí (Pigmentation disorder with eye involvement) Neaktuální Orphakód!
98708 Poruchy pigmentace s postižením očí, vyjma albinismu (Pigmentation disorder with eye involvement, excluding albinism) Neaktuální Orphakód!
138221 Poruchy sání/polykání (Rare sucking/swallowing disorder) Neaktuální Orphakód!
138115 Poruchy sání/polykání asociovaná s neuromuskulárním onemocněním (Sucking/swallowing disorder associated with a neuromuscular disease) Neaktuální Orphakód!
138104 Poruchy sání/polykání asociované s anomáliemi bazálních ganglií (Sucking/swallowing disorder associated with basal ganglia anomalies) Neaktuální Orphakód!
138109 Poruchy sání/polykání asociované s anomáliemi fossa posterior (Sucking/swallowing disorder associated with posterior fossa anomalies) Neaktuální Orphakód!
138112 Poruchy sání/polykání asociované s cerebelárními anomáliemi (Sucking/swallowing disorder associated with cerebellar anomalies) Neaktuální Orphakód!
138084 Poruchy sání/polykání asociované s cervikofaciální nebo ezofageální malformací (Sucking/swallowing disorder associated to cervicofacial or esophageal malformation) Neaktuální Orphakód!
138076 Poruchy sání/polykání asociované s chromozomální anomálií (Sucking/swallowing disorder associated to a chromosomal anomaly) Neaktuální Orphakód!
138101 Poruchy sání/polykání asociované se suprabulbárními anomáliemi (Sucking/swallowing disorder associated with suprabulbar anomalies) Neaktuální Orphakód!
138072 Poruchy sání/polykání asociované s identifikovaným syndromem (Sucking/swallowing disorder associated with an identified syndrome) Neaktuální Orphakód!
138095 Poruchy sání/polykání asociované s neurologickými anomáliemi (Sucking/swallowing disorder associated with neurologic anomalies) Neaktuální Orphakód!
295008 Postaxiální polydaktylie prstů nohy (Postaxial polydactyly of toes)
Postaxiální polydaktylie nohy
(Postaxial polydactyly of foot) Neaktuální Orphakód!
294942 Postaxiální polydaktylie prstů ruky (Postaxial polydactyly of fingers)
Postaxiální polydaktylie rukou
(Postaxial polydactyly of hand) Neaktuální Orphakód!
98253 Postinfekční encefalitidy (Postinfectious encephalitis) Neaktuální Orphakód!
99859 Posttraumatická syringomyelie (Posttraumatic syringomyelia) Neaktuální Orphakód!
95625 Posttraumatický diabetes insipidus (Posttraumatic diabetes insipidus) Neaktuální Orphakód!
95623 Posttraumatický hypopituitarismus (Posttraumatic hypopituitarism) Neaktuální Orphakód!
77242 Pozdní lymfedém (Lymphedema tarda) Neaktuální Orphakód!
100072 Pravý vaskulární syndrom hrudního vývodu (True vascular thoracic outlet syndrome) Neaktuální Orphakód!
295006 Preaxiální polydaktylie prstů nohy (Preaxial polydactyly of toes)
Bifidní palce na nohou, Bifidní hallux, Preaxiální polydaktylie nohy
(Bifid great toes, Bifid halluces, Bifid hallux, Preaxial polydactyly of foot) Neaktuální Orphakód!
294939 Preaxiální polydaktylie prstů ruky (Preaxial polydactyly of fingers)
Preaxiální polydaktylie rukou
(Preaxial polydactyly of hand) Neaktuální Orphakód!
1153 Přechodná novorozenecká artrogrypóza (Transient neonatal arthrogryposis) Neaktuální Orphakód!
77241 Předčasný lymfedém (Lymphedema praecox) Neaktuální Orphakód!
2860 Preeyasombat-Varavithya syndrom (Preeyasombat-Varavithya syndrome)
(Short stature-hyperkaliemia-acidosis syndrome) Neaktuální Orphakód!
98583 Prekancerózní léze epidermis víček (Precancerous lesion of palpebral epidermis) Neaktuální Orphakód!
93604 Prenatální forma Bartterova syndromu (Antenatal Bartter syndrome)
Hyperprostaglandin E syndrom, Bartterův syndrom, typ furosemid, Bartterův syndrom, typ furosemid-amilorid
(Bartter syndrome, furosemide type, Bartter syndrome, furosemide-amiloride type, Hyperprostaglandin E syndrome) Neaktuální Orphakód!
99878 Primární hyperplázie přístítných tělísek (Primary parathyroid hyperplasia)
NEAKTUÁLNÍ: Familiární hyperplázie příštítných tělísek, NEAKTUÁLNÍ: Dědičná hyperplázie příštítných tělísek
(Familial parathyroid hyperplasia, Hereditary parathyroid hyperplasia) Neaktuální Orphakód!
458841 Primární lymfedém s asociovanými anomáliemi (Primary lymphedema with associated anomalies) Neaktuální Orphakód!
102373 Primární onemocnění glomerulů (Primary glomerular disease) Neaktuální Orphakód!
189439 Primární pigmentovaná nodulární adrenokortikální nemoc (Primary pigmented nodular adrenocortical disease)
PPNAD
(PPNAD, Primary pigmented nodular adrenal dysplasia) Neaktuální Orphakód!
268871 Primární syringomyelie/hydromyelie (Primary syringomyelia/hydromyelia) Neaktuální Orphakód!
2284 Primární T buněčná imunodeficience (Primary T cell immunodeficiency) Neaktuální Orphakód!
306762 Progresivní epilepsie a/nebo ataxie s myoklonem jako hlavním příznakem (Progressive epilepsy and/or ataxia with myoclonus as a major feature) Neaktuální Orphakód!
95458 Prolaps trikuspidální chlopně (Tricuspid valve prolapse) Neaktuální Orphakód!
95721 Pyramidální lalok štítné žlázy (Thyroid pyramidal lobe) Neaktuální Orphakód!
443322 Rakovina děložního čípku související s HIV (HIV-related cervical cancer) Neaktuální Orphakód!
443307 Rakovina konečníku související s HIV (HIV-related anal cancer) Neaktuální Orphakód!
443304 Rakovina orofaryngu související s HIV (HIV-related oropharyngeal cancer) Neaktuální Orphakód!
443313 Rakovina penisu související s HIV (HIV-related penile cancer) Neaktuální Orphakód!
443301 Rakovina plic související s HIV (HIV-related lung cancer) Neaktuální Orphakód!
443319 Rakovina vulvy a pochvy související s HIV (HIV-related vulvovaginal cancer) Neaktuální Orphakód!
412220 Ramsay Huntův syndrom typ II (Ramsay Hunt syndrome type II) Neaktuální Orphakód!
1115 Recesivní aplasia cutis congenita končetin (Recessive aplasia cutis congenita of limbs) Neaktuální Orphakód!
139373 Recesivní dědičná methemoglobinémie, typ I (Recessive hereditary methemoglobinemia type 1)
Deficit NADH-cytochrom b5 reduktázy, typ I, Deficit NADH-diaforázy, typ I
(NADH-cytochrome b5reductase deficiency type 1, NADH-diaphorase deficiency type 1, Recessive congenital methemoglobinemia type 1) Neaktuální Orphakód!
139380 Recesivní dědičná methemoglobinémie, typ II (Recessive hereditary methemoglobinemia type 2)
Deficit NADH-cytochrom b5 reduktázy, typ II, Deficit NADH-diaforázy, typ II
(NADH-cytochrome b5reductase deficiency type 2, NADH-diaphorase deficiency type 2, Recessive congenital methemoglobinemia type 2) Neaktuální Orphakód!
319314 Renální karcinom spojený s výskytem neuroblastomu (Renal cell carcinoma associated with neuroblastoma)
Renální karcinom po neuroblastomu
(Renal cell carcinoma after neuroblastoma) Neaktuální Orphakód!
93975 Renierův-Gabreelsův-Jasperův syndrom (Renier-Gabreels-Jasper syndrome)
NEAKTUÁLNÍ: Renier-Gabreels-Jasperův syndrom Neaktuální Orphakód!
261512 Retinitis pigmentosa a mentální postižení způsobené monozomií Xp11.3 (Retinitis pigmentosa and intellectual disability due to monosomy Xp11.3)
(Retinitis pigmentosa and intellectual disability due to Xp11.3 microdeletion, Retinitis pigmentosa and intellectual disability due to del(X)(p11.3)) Neaktuální Orphakód!
269200 Retrocerebelární cysta (Retrocerebellar cyst) Neaktuální Orphakód!
90339 Rosselli-Gulienetti syndrom (Rosselli-Gulienetti syndrome) Neaktuální Orphakód!
294994 Rozštěp nohy (Split foot) Neaktuální Orphakód!
294935 Rozštěpové vady ruky a/nebo nohy (Split hand or/and split foot malformation) Neaktuální Orphakód!
294992 Rozštěp ruky (Split hand)
Račí klepeto
(Ectrodactyly of hand) Neaktuální Orphakód!
93471 Různá metabolická onemocnění spojená s anomálií kostí (Miscellaneous metabolic disease associated with bone anomaly) Neaktuální Orphakód!
280569 Rychle progredující glomerulonefritida (Rapidly progressive glomerulonephritis)
Srpkovitá glomerulonefritida, RPGN
(Crescentic glomerulonephritis, RPGN) Neaktuální Orphakód!
3128 Sakatiové-Nyhanův syndrom (Sakati-Nyhan syndrome)
ACPS III, Akrocefalopolysyndaktylie, typ 3, Sakatiové syndrom, ACPS s hypoplázií dolních končetin, Sakatiové-Nyhanův-Tisdaleův syndrom, NEAKTUÁLNÍ: Sakati-Nyhanův syndrom, NEAKTUÁLNÍ: Sakati-Nyhan-Tisdaleův syndrom
(ACPS III, ACPS with leg hypoplasia, Acrocephalopolysyndactyly type 3, Sakati syndrome, Sakati-Nyhan-Tisdale syndrome) Neaktuální Orphakód!
3133 Sayův-Fieldův-Coldwellův syndrom (Say-Field-Coldwell syndrome)
Syndrom zahrnující tříčlánkové palce ruky a dislokaci čéšky, Say-Field-Coldwellův syndrom
(Triphalangeal thumbs-dislocation of patella syndrome) Neaktuální Orphakód!
96369 Schizofrenie s časným nástupem (Early-onset schizophrenia) Neaktuální Orphakód!
139420 Sekundární akutní transverzální myelitida (Secondary acute transverse myelitis)
NEAKTUÁLNÍ: Sekundární transverzální myelitida
(Disease-associated transverse myelitis) Neaktuální Orphakód!
91365 Sekundární ciliární dyskineze (Secondary ciliary dyskinesia)
Získaná ciliární dyskineze, SCD
(Acquired ciliary dyskinesia) Neaktuální Orphakód!
98569 Sekundární entropia (Secondary entropion) Neaktuální Orphakód!
98637 Sekundární glaukomy způsobené poruchami proliferace a diferenciace (Secondary glaucoma due to a proliferation and differentiation anomaly) Neaktuální Orphakód!
93551 Sekundární glomerulární onemocnění (Secondary glomerular disease) Neaktuální Orphakód!
139006 Sekvence nebo asociace (Sequence or association) Neaktuální Orphakód!
3160 Sekvence přerušení cév (Vascular disruption sequence) Neaktuální Orphakód!
99974 Selektivní deficit IgA související s TACI (TACI-related selective deficiency of IgA) Neaktuální Orphakód!
98866 Sférocytární eliptocytóza (Spherocytic elliptocytosis) Neaktuální Orphakód!
98932 Shy-Dragerův syndrom (Shy-Drager syndrome)
(MSA-urinary dysfunction syndrome, Multiple system atrophy-urinary dysfunction syndrome) Neaktuální Orphakód!
1260 Sinoaurikulární blok (Sino-auricular heart block) Neaktuální Orphakód!
521268 SLC5A6-CDG
Vrozená porucha glykosylace související s SLC5A6
(SLC5A6-related congenital disorder of glycosylation) Neaktuální Orphakód!
71516 Smíšená dystonie (Mixed dystonia) Neaktuální Orphakód!
1680 Spastická diplegie, infantilní typ (Spastic diplegia, infantile type)
Littleův syndrom
(Little syndrome) Neaktuální Orphakód!
98693 Spinocerebelární ataxie s okohybnou anomálií (Spinocerebellar ataxia with oculomotor anomaly) Neaktuální Orphakód!
98694 Spinocerebelární degenerace a spastické paraparézy s okohybnou anomálií (Spinocerebellar degenerescence and spastic paraparesis with an oculomotor anomaly) Neaktuální Orphakód!
252 Spondyloepimetafyzární dysplázie (Spondyloepimetaphyseal dysplasia) Neaktuální Orphakód!
93359 Spondyloepimetafyzární dysplázie se zvýšenou volností kloubů (Spondyloepimetaphyseal dysplasia with joint laxity)
SEMD-JL, SEMDJL1, Spondyloepimetafyzární dysplázie se zvýšenou volností kloubů, typ 1 Neaktuální Orphakód!
642737 Spondyloepimetaphyseal dysplasia with severe short stature Neaktuální Orphakód!
99722 Sporadická achalázie (Sporadic achalasia) Neaktuální Orphakód!
276624 Sporadický feochromocytom (Sporadic pheochromocytoma) Neaktuální Orphakód!
93222 Sporadický idiopatický nefrotický syndrom rezistentní na steroidy s difuzní mesangiální proliferací (Sporadic idiopathic steroid-resistant nephrotic syndrome with diffuse mesangial proliferation) Neaktuální Orphakód!
93220 Sporadický idiopatický nefrotický syndrom rezistentní na steroidy s difuzní sklerózou mesangia (Sporadic idiopathic steroid-resistant nephrotic syndrome with diffuse mesangial sclerosis) Neaktuální Orphakód!
93218 Sporadický idiopatický nefrotický syndrom rezistentní na steroidy s fokálně segmentální hyalinózou (Sporadic idiopathic steroid-resistant nephrotic syndrome with focal segmental hyalinosis)
Sporadický idiopatický nefrotický syndrom rezistentní na steroidy s fokálně segmentální glomerulosklerózou
(Sporadic idiopathic steroid-resistant nephrotic syndrome with focal segmental glomerulosclerosis) Neaktuální Orphakód!
97555 Sporadický idiopatický nefrotický syndrom rezistentní na steroidy s kolabující glomerulopatií (Sporadic idiopathic steroid-resistant nephrotic syndrome with collapsing glomerulopathy) Neaktuální Orphakód!
93221 Sporadický idiopatický nefrotický syndrom rezistentní na steroidy s minimálními změnami (Sporadic idiopathic steroid-resistant nephrotic syndrome with minimal changes) Neaktuální Orphakód!
255199 Sporadický Leighův syndrom (Sporadic Leigh syndrome)
(Sporadic Leigh disease, Sporadic infantile subacute necrotizing encephalopathy) Neaktuální Orphakód!
276627 Sporadický sekretující paragangliom (Sporadic secreting paraganglioma) Neaktuální Orphakód!
99069 Srdce se společnou komorou a jedinou AV chlopní (Univentricular heart with single atrio-ventricular valve) Neaktuální Orphakód!
93435 Středně těžká spondylodysplastická dysplázie (Moderate spondylodysplastic dysplasia) Neaktuální Orphakód!
171208 Střední anorektální malformace (Intermediate isolated anorectal malformation) Neaktuální Orphakód!
101338 Středozemní skvrnitá horečka (Mediterranean spotted fever) Neaktuální Orphakód!
98599 Strukturní anomálie obočí/řas (Eyebrow/eyelashes structural anomaly) Neaktuální Orphakód!
165961 Subkutánní myiáza (Subcutaneous myiasis) Neaktuální Orphakód!
158661 Suprabazální epidermolysis bullosa simplex (Suprabasal epidermolysis bullosa simplex) Neaktuální Orphakód!
275534 Svalová hypertrofie související s myostatinem (Myostatin-related muscle hypertrophy) Neaktuální Orphakód!
71269 Syndrom benigního exoftalmu (Benign exophthalmos syndrome)
BES
(BES) Neaktuální Orphakód!
139015 Syndrom chondrodysplastické malformace (Chondrodysplastic malformation syndrome) Neaktuální Orphakód!
93367 Syndrom CINCA bez mutací NLRP3 (CINCA syndrome without NLRP3 mutations) Neaktuální Orphakód!
93365 Syndrom CINCA s mutacemi NLRP3 (CINCA syndrome with NLRP3 mutations) Neaktuální Orphakód!
2129 Syndrom hemihypertrofie, atrézie střeva a katarakty (Hemihypertrophy-intestinal web-corneal opacity syndrome)
(HIPO syndrome) Neaktuální Orphakód!
2267 Syndrom ichtyóza-tváře-obočí (Ichthyosis-cheek-eyebrow syndrome)
Sidranského-Feinsteinův-Goodmanův syndrom, NEAKTUÁLNÍ: Sidranski-Feinstein-Goodmanův syndrom
(Sidransky-Feinstein-Goodman syndrome) Neaktuální Orphakód!
391479 Syndromická frontonazální dysplázie (Syndromic frontonasal dysplasia)
(Syndromic median cleft syndrome) Neaktuální Orphakód!
519357 Syndromická malformace terče zrakového nervu (Syndromic malformation of the optic disc) Neaktuální Orphakód!
138080 Syndromická porucha sání/polykání s neidentifikovaným syndromem (Syndromic sucking/swallowing disorder with unidentifyed syndrome) Neaktuální Orphakód!
182073 Syndromické neurometabolické onemocnění s non-X-vázaným mentálním postižením (Syndromic neurometabolic disease with non-X-linked intellectual disability) Neaktuální Orphakód!
108987 Syndromické vývojové defekty oka (Syndromic developmental defect of the eye) Neaktuální Orphakód!
89832 Syndromický lymfedém (Syndromic lymphedema) Neaktuální Orphakód!
99134 Syndrom intermediární stomatocytózy (Intermediate stomatocytosis syndrome) Neaktuální Orphakód!
99066 Syndrom kompletního AV kanálu s obstrukcí levého srdce (Complete atrioventricular canal-left heart obstruction syndrome)
CAVC type A, Syndrom zahrnující CAVC a obstrukci levého srdce, Kompletní atrioventrikulární kanál, typ A
(CAVC-left heart obstruction syndrome) Neaktuální Orphakód!
93452 Syndrom kraniosynostózy nebo onemocnění osifikace lebky (Craniosynostosis syndrome or cranial ossification disease) Neaktuální Orphakód!
101356 Syndrom lissencefalie a demyelinizační axonální neuropatie (Lissencephaly-demyelinating axonal neuropathy syndrome) Neaktuální Orphakód!
86917 Syndrom lymfedému a rozštěpu patra (Lymphedema-cleft palate syndrome) Neaktuální Orphakód!
99143 Syndrom mandibulofaciální dysostózy a lymfedému (Mandibulofacial dysostosis-lymphedema syndrome) Neaktuální Orphakód!
228418 Syndrom mikrocefalie, záchvatů a opožděného vývoje (Microcephaly-seizures-developmental delay syndrome)
(MCSZ) Neaktuální Orphakód!
2543 Syndrom mikroftalmie a katarakty (Microphthalmia-cataract syndrome)
(Congenital cataract-microphthalmia syndrome) Neaktuální Orphakód!
139018 Syndrom nechondrodysplastické malformace postihující kosti (Non-chondrodysplastic malformation syndrome affecting bones) Neaktuální Orphakód!
3228 Syndrom neurosenzorické hluchoty a hypofyzárního trpaslictví (Neurosensory deafness-pituitary dwarfism syndrome)
(Neurosensory hearing loss-pituitary dwarfism syndrome, Winkelmann-Bethge-Pfeiffer syndrome) Neaktuální Orphakód!
2286 Syndrom samostatného centrálního řezáku maxilly (Solitary median maxillary central incisor syndrome)
SMMCI, Jediný horní přední řezák
(SMMCI, Single upper central incisor) Neaktuální Orphakód!
324982 Syndrom SAPHO u dospělých (Adult-onset SAPHO syndrome)
(Adult-onset synovitis-acne-pustulosis-hyperostosis-osteitis syndrome) Neaktuální Orphakód!
324989 Syndrom SAPHO u mladistvých (Juvenile-onset SAPHO syndrome)
(Juvenile-onset synovitis-acne-pustulosis-hyperostosis-osteitis syndrome) Neaktuální Orphakód!
3122 Syndrom sinusového uzlu a myopie (Sinus node disease-myopia syndrome) Neaktuální Orphakód!
138063 Syndrom spojený s Pierre Robinovým syndromem (Syndrome associated with Pierre Robin syndrome)
(Syndrome associated with Pierre Robin sequence) Neaktuální Orphakód!
329206 Syndrom vrozené svalové dystrofie a svalové hypertrofie s těžkým mentálním postižením (Congenital muscular dystrophy-muscle hypertrophy-severe intellectual disability syndrome)
(Congenital muscular dystrophy-muscle hypertrophy-intellectual disability due to POMT1 syndrome) Neaktuální Orphakód!
98709 Syndromy s ektodermální malformací asociované s očními příznaky (Ectodermal malformation syndrome associated with ocular features) Neaktuální Orphakód!
294961 Syndromy se synostózami končetin (Syndromes with synostoses of limbs) Neaktuální Orphakód!
98699 Syndromy s ichtyózou a očními příznaky (Syndromic ichthyosis associated with ocular features) Neaktuální Orphakód!
98620 Syndromy s myopií (Syndromic myopia) Neaktuální Orphakód!
98732 Syndromy spojené s vrozenou kardiopatií (Syndrome associated with a congenital cardiopathy) Neaktuální Orphakód!
330197 Syndromy zahrnující geneticky podmíněné mnohočetné vrozené vady/dysmorfické syndromy a proměnlivou mentální retardaci (Genetic multiple congenital anomalies/dysmorphic syndrome-variable intellectual disability syndrome)
NEAKTUÁLNÍ: Geneticky podmíněné MCA/proměnlivá MR, NEAKTUÁLNÍ: Syndrom zahrnující geneticky podmíněné mnohočetné vrozené vady a proměnlivou mentální retardaci, s nebo bez dysmorfismu
(Genetic MCA/variable MR, Genetic multiple congenital anomalies-variable intellectual disability with or without dysmorphism syndrome) Neaktuální Orphakód!
1492 Syndrom zahrnující agenezi corpus callosum a zdvojení sběrného močového systému (Corpus callosum agenesis-double urinary collecting system-trigonocephaly syndrome)
(Ben Ari-Shuper-Mimouni syndrome) Neaktuální Orphakód!
99987 Syndrom zahrnující anoftalmii, ezofageální a genitální syndrom (Anophthalmia-esophageal-genital syndrome syndrome) Neaktuální Orphakód!
1167 Syndrom zahrnující asymetrii obličeje a temporální záchvaty (Facial asymmetry-temporal seizures syndrome) Neaktuální Orphakód!
1211 Syndrom zahrnující atrichii a mentální a růstové opoždění (Atrichia-mental and growth delay syndrome) Neaktuální Orphakód!
71270 Syndrom zahrnující aurikulookulární anomálie a rozštěp rtu (Auriculoocular anomalies-cleft lip syndrome) Neaktuální Orphakód!
1256 Syndrom zahrnující blefarofimózu a radioulnární synostózu (Blepharophimosis-radioulnar synostosis syndrome)
Jorgensonův-Lenzův syndrom, NEAKTUÁLNÍ: Jorgenson-Lenzův syndrom
(Jorgenson-Lenz syndrome) Neaktuální Orphakód!
261572 Syndrom zahrnující blefarofimózu, epikantus inversus a ptózu, způsobený bodovou mutací (Blepharophimosis-epicanthus inversus-ptosis due to a point mutation syndrome)
Blefarofimóza, typy 1 a 2, způsobené bodovou mutací
(Blepharophimosis types 1 and 2 due to a point mutation) Neaktuální Orphakód!
261559 Syndrom zahrnující blefarofimózu, epikantus inversus a ptózu, způsobený přestavbou 3q23 (Blepharophimosis-epicanthus inversus-ptosis due to 3q23 rearrangement syndrome) Neaktuální Orphakód!
1258 Syndrom zahrnující blefaroptózu, rozštěp patra, ektrokatylii a dentální anomálie (Blepharoptosis-cleft palate-ectrodactyly-dental anomalies syndrome)
Rodiniho-Richieri Costův syndrom, NEAKTUÁLNÍ: Rodini-Richieri Costův syndrom
(Rodini-Richieri Costa syndrome) Neaktuální Orphakód!
1434 Syndrom zahrnující choroiderémii a hypopituitarismus (Choroideremia-hypopituitarism syndrome)
(CHM-hypopituitarism syndrome) Neaktuální Orphakód!
2621 Syndrom zahrnujícíc nízkou porodní hmotnost, zakrslost a dysgamaglobulinemii (Low birth weight-dwarfism-dysgammaglobulinemia syndrome)
(Christian-Rosenberg syndrome) Neaktuální Orphakód!
2580 Syndrom zahrnující defekty ramene a kloubního pletence a familiární mentální retardaci (Shoulder and girdle defects-familial intellectual disability syndrome) Neaktuální Orphakód!
1235 Syndrom zahrnující ektodermální dysplázii a absenci dermatoglyfů (Ectodermal dysplasia-absent dermatoglyphs syndrome)
Basanův syndrom
(Basan syndrome) Neaktuální Orphakód!
2694 Syndrom zahrnující epidermální névus a křivici rezistentní na vitamin D (Epidermal nevus-vitamin D-resistant rickets syndrome) Neaktuální Orphakód!
103912 Syndrom zahrnující epitelio-exfoliativní kolitidu a hluchotu (Epithelio-exfoliative colitis-deafness syndrome) Neaktuální Orphakód!
2454 Syndrom zahrnující familiární intestinální malrotaci a obličejové anomálie (Familial intestinal malrotation-facial anomalies syndrome)
Stalkerův-Chitayatův syndrom, NEAKTUÁLNÍ: Stalker-Chitayatův syndrom
(Stalker-Chitayat syndrome) Neaktuální Orphakód!
480773 Syndrom zahrnující fibulární aplázii, tibiální kampomelii a oligosyndaktylii (Fibular aplasia-tibial campomelia-oligosyndactyly syndrome) Neaktuální Orphakód!
2112 Syndrom zahrnující folikulární hamartom, alopecii a cystickou fibrózu (Follicular hamartoma-alopecia-cystic fibrosis syndrome) Neaktuální Orphakód!
477697 Syndrom zahrnující hereditární trombocytopenii a predispozici k nádorovým onemocněním (Hereditary thrombocytopenia-hematological cancer predisposition syndrome)
(Familial platelet disorder with predisposition to hematological cancer) Neaktuální Orphakód!
2156 Syndrom zahrnující hirsutismus, kosterní dysplázii a mentální retardaci (Hirsutism-skeletal dysplasia-intellectual disability syndrome)
Wiedemannův-Oldigsův-Oppermannův syndrom, NEAKTUÁLNÍ: Wiedemann-Oldigs-Oppermannův syndrom
(Wiedemann-Oldigs-Oppermann syndrome) Neaktuální Orphakód!
3215 Syndrom zahrnující hluchotu, bílé vlasy, kontrakce a papilomy (Deafness-white hair-contractures-papillomas syndrome)
(Davenport-Donlan syndrome) Neaktuální Orphakód!
3229 Syndrom zahrnující hluchotu, periferní neuropatii a arteriální onemocnění (Deafness-peripheral neuropathy-arterial disease syndrome) Neaktuální Orphakód!
2245 Syndrom zahrnující hypopituitarismus a postaxiální polydaktylii (Hypopituitarism-postaxial polydactyly syndrome)
Cullerův-Jonesův syndrom, NEAKTUÁLNÍ: Culler-Jonesův syndrom Neaktuální Orphakód!
2626 Syndrom zahrnující hypopituitarismus, malý vzrůst a kosterní anomálie (Hypopituitarism-short stature-skeletal anomalies syndrome)
(Blethen-Wenick-Hawkins syndrome) Neaktuální Orphakód!
1849 Syndrom zahrnující infundibulopelvickou stenózu a multicystickou dysplázii ledviny (Infundibulopelvic stenosis-multicystic kidney syndrome) Neaktuální Orphakód!
1057 Syndrom zahrnující intrakraniální aneuryzmata a vícečetné vrozené vady (Intracranial aneurysms-multiple congenital anomalies syndrome) Neaktuální Orphakód!
90022 Syndrom zahrnující kardiomyopatii a renální anomálie (Cardiomyopathy-renal anomalies syndrome) Neaktuální Orphakód!
1789 Syndrom zahrnující kraniofaciální dysostózu, artrogrypózu a progeroidní vzhled (Craniofacial dysostosis-arthrogryposis-progeroid appearance syndrome)
(Van Biervliet-Hendrickx-van Ertbruggen syndrome) Neaktuální Orphakód!
1533 Syndrom zahrnující kraniosynostózu a aplázii fibuly (Craniosynostosis-fibular aplasia syndrome)
Lowryho syndrom
(Lowry syndrome) Neaktuální Orphakód!
1530 Syndrom zahrnující kraniosynostózu a kataraktu (Craniosynostosis-cataract syndrome) Neaktuální Orphakód!
1526 Syndrom zahrnující kraniosynostózu-synostózy-hypertenzní nefropatii (Craniosynostosis-synostoses-hypertensive nephropathy syndrome)
(Acro-cephalo-synostosis, Allain-Babin-Demarquez syndrome) Neaktuální Orphakód!
94061 Syndrom zahrnující makrocefalii, imunitní deficit a anemii (Macrocephaly-immune deficiency-anemia syndrome) Neaktuální Orphakód!
2864 Syndrom zahrnující malý vzrůst, prognatismus a krátký krček stehenní kosti (Short stature-prognathism-short femoral necks syndrome) Neaktuální Orphakód!
1088 Syndrom zahrnující malý vzrůst, srdeční defekt a kraniofaciální anomálie (Short stature-heart defect-craniofacial anomalies syndrome)
Rommenův-Muellerův-Sybertův syndrom, NEAKTUÁLNÍ: Rommen-Mueller-Sybertův syndrom
(Rommen-Mueller-Sybert syndrome) Neaktuální Orphakód!
2458 Syndrom zahrnující mandibulofaciální dysostózu-hluchotu-postaxiální polydaktylii (Mandibulofacial dysostosis-deafness-postaxial polydactyly syndrome)
(Opitz-Reynolds-FitzGerald syndrome) Neaktuální Orphakód!
51013 Syndrom zahrnující melanom a rakovinu slinivky břišní (Melanoma-pancreatic cancer syndrome) Neaktuální Orphakód!
3043 Syndrom zahrnující mentální retardaci a neobvyklou tvář (Intellectual disability-unusual facies syndrome)
(Morillo Cucci-Passarge syndrome) Neaktuální Orphakód!
3050 Syndrom zahrnující mentální retardaci, hypotonii a hyperpigmentaci kůže (Intellectual disability-hypotonia-skin hyperpigmentation syndrome)
Medranův-Roldanův syndrom, NEAKTUÁLNÍ: Medrano-Roldanův syndrom
(Medrano-Roldan syndrome) Neaktuální Orphakód!
171860 Syndrom zahrnující mentální retardaci, kataraktu a kyfózu (Intellectual disability-cataracts-kyphosis syndrome) Neaktuální Orphakód!
3067 Syndrom zahrnující mentální retardaci, mikrocefalii a falangeální a faciální abnormality (Intellectual disability-microcephaly-phalangeal-facial abnormalities syndrome) Neaktuální Orphakód!
3313 Syndrom zahrnující mentální retardaci, mikrocefalii a neobvyklé facie (Intellectual disability-microcephaly-unusual facies syndrome)
(Thiele syndrome) Neaktuální Orphakód!
2535 Syndrom zahrnující mirkokorneu, korektopii a makulární hypoplázii (Microcornea-corectopia-macular hypoplasia syndrome) Neaktuální Orphakód!
2033 Syndrom zahrnující multifokální svalovou fibrózu a obstrukci cév (Multifocal muscular fibrosis-obstructed vessels syndrome) Neaktuální Orphakód!
2601 Syndrom zahrnující myopatii, opoždění růstu, mentální retardaci a hypospadii (Myopathy-growth delay-intellectual disability-hypospadias syndrome) Neaktuální Orphakód!
1654 Syndrom zahrnující natální zuby, střevní pseudoobstrukci a otevřenou Botallovu dučej (Natal teeth-intestinal pseudoobstruction-patent ductus syndrome) Neaktuální Orphakód!
2675 Syndrom zahrnující neuroaxiální dystrofii a renální tubulární acidózu (Neuroaxonal dystrophy-renal tubular acidosis syndrome)
(Maccario-Mena syndrome) Neaktuální Orphakód!
2861 Syndrom zahrnující nízký vzrůst, mikrocefalii a srdeční vady (Short stature-microcephaly-heart defect syndrome)
(D'Ercole syndrome) Neaktuální Orphakód!
2742 Syndrom zahrnující oftalmoplegii, myalgii a tubulární agregáty (Ophthalmoplegia-myalgia-tubular aggregates syndrome) Neaktuální Orphakód!
163988 Syndrom zahrnující opožděný vývoj a hluchotu, Hildebrandův typ (Developmental delay-deafness syndrome, Hildebrand type) Neaktuální Orphakód!
91133 Syndrom zahrnující osteopenii, myopii, ztrátu sluchu, mentální retardaci a faciální dysmorfismus (Osteopenia-myopia-hearing loss-intellectual disability-facial dysmorphism syndrome)
(Osteopenia-myopia-deafness-intellectual disability-facial dysmorphism syndrome) Neaktuální Orphakód!
2823 Syndrom zahrnující paraplegii, brachydaktylii a epifýzu kuželovitého tvaru (Paraplegia-brachydactyly-cone-shaped epiphysis syndrome)
Fitzsimmonsův-Guilbertové syndrom, NEAKTUÁLNÍ: Fitzsimmons-Guilbertové syndrom
(Fitzsimmons-Guilbert syndrome) Neaktuální Orphakód!
101033 Syndrom zahrnující Petersovu anomálii a kataraktu (Peters anomaly-cataract syndrome) Neaktuální Orphakód!
2925 Syndrom zahrnující polymikrogyrii, turicefalii a hypogenitalismus (Polymicrogyria-turricephaly-hypogenitalism syndrome) Neaktuální Orphakód!
79132 Syndrom zahrnující řídké vlasy, nízký vzrůst a anomálie kůže (Sparse hair-short stature-skin anomalies syndrome) Neaktuální Orphakód!
320317 Syndrom zahrnující rozštěp rtu/patra a ektodermální dysplázii (Cleft lip/palate-ectodermal dysplasia syndrome)
CLEPD Neaktuální Orphakód!
3331 Syndrom zahrnující šavlovité tibie, anomálie radia, osteopenii a fraktury (Bowed tibiae-radial anomalies-osteopenia-fractures syndrome)
Chittyho-Hallův-Webbův syndrom, NEAKTUÁLNÍ: Chitty-Hall-Webbův syndrom
(Chitty-Hall-Webb syndrome) Neaktuální Orphakód!
466732 Syndrom zahrnující smrtelnou brachymelii, polycystickou chorobu ledvin a vrozenou srdeční vadu (Lethal brachymelia-polycystic kidney disease-congenital heart defect syndrome)
(Gillessen-Kaesbach-Nishimura syndrome) Neaktuální Orphakód!
94095 Syndrom zahrnující spondylokostální dysostózu a anální a urogenitální malformace (Spondylocostal dysostosis-anal atresia-genitourinary malformation syndrome)
Casamassimův-Mortonové-Nanceho syndrom, Casamassima-Morton-Nanceho syndrom
(Casamassima-Morton-Nance syndrome) Neaktuální Orphakód!
329252 Syndrom zahrnující spondylokostální dysostózu, hypospadii a mentální retardaci (Spondylocostal dysostosis-hypospadias-intellectual disability syndrome) Neaktuální Orphakód!
3284 Syndrom zahrnující tachykardii, hypertenzi, mikroftalmus a hyperglycinurii (Tachycardia-hypertension-microphthalmos-hyperglycinuria syndrome) Neaktuální Orphakód!
2042 Syndrom zahrnující tracheoezofageální píštěl a hypospadii (Tracheo-esophageal fistula-hypospadias syndrome) Neaktuální Orphakód!
3360 Syndrom zahrnující trichodermální syndrom a mentální retardaci (Trichodermal syndrome-intellectual disability syndrome)
Katsantoniové-Papadakou Lagoyanniho syndrom, NEAKTUÁLNÍ: Katsantoni-Papadakou Lagoyanniho syndrom
(Katsantoni-Papadakou Lagoyanni syndrome) Neaktuální Orphakód!
3362 Syndrom zahrnující trichomegalii, kataraktu a dědičnou sférocytózu (Trichomegaly-cataract-hereditary spherocytosis syndrome)
(Goldstein-Hutt syndrome) Neaktuální Orphakód!
2650 Syndrom zahrnující trpaslictví, mentální postižení a abnormality očí (Dwarfism-intellectual disability-eye abnormality syndrome)
(Mollica-Pavone-Antener syndrome) Neaktuální Orphakód!
2292 Syndrom zahrnující vrozené ohnutí dlouhých kostí, malý vzrůst, dolichomakrocefalii a hypertelorismus očí (Congenital bowing of long bones-short stature-dolichomacrocephaly-ocular hypertelorism syndrome) Neaktuální Orphakód!
1376 Syndrom zahrnující vrozenou kataraktu a ichtyózu (Congenital cataract-ichthyosis syndrome) Neaktuální Orphakód!
93951 Syndrom zahrnující X-vázanou dominantní mentální retardaci a epilepsii (X-linked dominant intellectual disability-epilepsy syndrome) Neaktuální Orphakód!
240266 Systémová histiocytóza z non-Langerhansových buněk (Systemic non-Langerhans cell histiocytosis) Neaktuální Orphakód!
98643 Systémová onemocnění s kataraktou (Systemic disease with cataract) Neaktuální Orphakód!
98527 Tauopatie (Tauopathy) Neaktuální Orphakód!
98528 Tauopatie s non-Alzheimerovskou a non-Pickovskou lobární degenerací (Tauopathy with non-Alzheimer non-Pick frontal lobe degeneration) Neaktuální Orphakód!
98531 Tauopatie s většinou tau dubletů na 60 a 64 kDa (Tauopathy with a major tau doublet at 60 and 64 kDa) Neaktuální Orphakód!
98530 Tauopatie s většinou tau dubletů na 64 a 69 kDa (Tauopathy with a major tau doublet at 64 and 69 kDa) Neaktuální Orphakód!
98532 Tauopatie s většinou tau na 60 kDa (Tauopathy with a major tau at 60 kDa) Neaktuální Orphakód!
98529 Tauopatie s většinou tau tripletů na 60, 64 a 69 kDa (Tauopathy with a major tau triplet at 60, 64 and 69 kDa) Neaktuální Orphakód!
101042 Taussig-Bingův syndrom (Taussig-Bing syndrome) Neaktuální Orphakód!
294929 Terminální defekty končetin (Terminal limb defects)
Terminální meromelie
(Terminal meromelia) Neaktuální Orphakód!
93937 Terminální transverzální defekty paže (Terminal transverse defects of arm)
Vrozená amputace končetiny
(Congenital limb amputation) Neaktuální Orphakód!
268384 Thorakolumbosakrální spina bifida aperta (Thoracolumbosacral spina bifida aperta) Neaktuální Orphakód!
268752 Thorakolumbosakrální spina bifida cystica (Thoracolumbosacral spina bifida cystica) Neaktuální Orphakód!
3340 Torres-Aybar syndrome Neaktuální Orphakód!
268377 Totální spina bifida aperta (Total spina bifida aperta) Neaktuální Orphakód!
268748 Totální spina bifida cystica (Total spina bifida cystica) Neaktuální Orphakód!
206619 Toxická a/nebo iatrogenní neuropatie (Toxic or/and iatrogenic neuropathy) Neaktuální Orphakód!
3354 Trichookulodermovertebrální syndrom (Tricho-oculo-dermo-vertebral syndrome)
Syndrom zahrnující ektodermální dysplázii, katarakta a kyfoskoliózu, Alvesův-dos Santosův-Castelův syndrom, NEAKTUÁLNÍ: Alves-dos Santos-Castelův syndrom
(Alves-dos Santos-Castelo syndrome, Ectodermal dysplasia-cataracts-kyphoscoliosis syndrome) Neaktuální Orphakód!
98454 Trombocyty - deficit ukládacího poolu (Platelet storage pool disease)
SPD
(SPD) Neaktuální Orphakód!
93956 Trunkální dystonie (Truncal dystonia) Neaktuální Orphakód!
499004 Tuberkulózní meningitida (Tuberculous meningitis)
TBM, Tubercular meningitis, Tuberkulární meningitis Neaktuální Orphakód!
36414 Tumor mozkového kmene (Brain stem tumor) Neaktuální Orphakód!
99662 Tumory fossa posterior (Posterior fossa tumors) Neaktuální Orphakód!
295101 Unilaterální acheirie (Acheiria, unilateral)
Unilaterální vrozená absence rukou
(Congenital absence of hand, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295116 Unilaterální adaktylie chodidel (Adactyly of foot, unilateral)
Unilaterální vrozená absence prstů u nohou
(Congenital absence of toes, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295105 Unilaterální apodie (Apodia, unilateral)
Unilaterální vrozená absence chodidel
(Congenital absence of foot, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295128 Unilaterální brachydaktylie prstů ruky (Brachydactyly of fingers, unilateral)
Unilaterální krátkoprstost
(Short fingers, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295132 Unilaterální brachydaktylie prstů u nohy (Brachydactyly of toes, unilateral)
Unilaterální krátké prsty u nohou
(Short toes, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295171 Unilaterální centrální polydaktylie prstů (Central polydactyly of fingers, unilateral)
Unilaterální zrcadlová ruka, Unilaterální mezoaxiální polydaktylie prstů
(Mesoaxial polydactyly of fingers, unilateral, Mirror hand, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295183 Unilaterální centrální polydaktylie prstů u nohou (Central polydactyly of toes, unilateral)
Unilaterální zrcadlová noha, Unilaterální mezoaxiální polydaktylie prstů u nohou
(Mesoaxial polydactyly of toes, unilateral, Mirror foot, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295209 Unilaterální humero-radiální synostóza (Humero-radial synostosis, unilateral)
Unilaterální humero-radiální fúze
(Humero-radial fusion, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295205 Unilaterální humero-radio-ulnární synostóza (Humero-radio-ulnar synostosis, unilateral)
Unilaterální humero-radio-ulnární fúze
(Humero-radio-ulnar fusion, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295140 Unilaterální hyperfalangie (Hyperphalangy, unilateral)
Hyperfalangie prstů 2-5, Unilaterální nadpočetné falangy, Unilaterální nadpočetné falanx
(Hyperphalangy in digits 2-5, Supernumerary phalanges, unilateral, Supernumerary phalanx, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295144 Unilaterální polydaktylie bifalangeálního palce (Polydactyly of a biphalangeal thumb, unilateral)
Unilaterální preaxiální polydaktylie, typ 1
(Preaxial polydactyly type 1, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295148 Unilaterální polydaktylie trifalangeálního palce (Polydactyly of a triphalangeal thumb, unilateral)
Unilaterální preaxiální polydaktylie, typ 2, Unilaterální PPD2
(Preaxial polydactyly type 2, unilateral, Unilateral PPD2) Neaktuální Orphakód!
295152 Unilaterální polydaktylie ukazováčku (Polydactyly of an index finger, unilateral)
Unilaterální preaxiální polydaktylie, typ 3
(Preaxial polydactyly type 3, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295159 Unilaterální polysyndaktylie (Polysyndactyly, unilateral)
Unilaterální preaxiální polydaktylie, typ 4
(Preaxial polydactyly type 4, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295179 Unilaterální postaxiální polydaktylie prstů u nohou (Postaxial polydactyly of toes, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295163 Unilaterální postaxiální polydaktylie, typ A (Postaxial polydactyly type A, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295167 Unilaterální postaxiální polydaktylie, typ B (Postaxial polydactyly type B, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295175 Unilaterální preaxiální polydaktylie prstů u nohou (Preaxial polydactyly of toes, unilateral)
Unilaterální bifidní halluxy, Unilaterální bifidní hallux, Jednostranný rozštěp palce u nohou
(Bifid great toes, unilateral, Bifid halluces, unilateral, Bifid hallux, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295124 Unilaterální rozštěp nohy (Split foot, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295120 Unilaterální rozštěp ruky (Split hand, unilateral)
(Ectrodactyly of hand, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295136 Unilaterální symbrachydaktylie prstů ruky a nohy (Symbrachydactyly of hand and foot, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295110 Unilaterální vrozená absence/hypoplázie palců (Congenital absence/hypoplasia of thumb, unilateral)
Unilaterální hypodaktylie palců, Unilaterální oligodaktylie palců
(Thumb hypodactyly, unilateral, Thumb oligodactyly, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295097 Unilaterální vrozená absence lýtek a chodidel (Congenital absence of both lower leg and foot, unilateral)
Unilaterální tibiofibulární terminální transverzální meromelie
(Tibiofibular terminal transverse meromelia, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295093 Unilaterální vrozená absence předloktí a rukou (Congenital absence of both forearm and hand, unilateral)
Unilaterální radio-ulnární terminální transverzální meromelie
(Radio-ulnar terminal transverse meromelia, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295089 Unilaterální vrozená absence stehen a lýtek s přítomností chodidla (Congenital absence of thigh and lower leg with foot present, unilateral)
Unilaterální femorotibiofibulární interkalární transverzální meromelie
(Femorotibiofibular intercalary transverse meromelia, unilateral) Neaktuální Orphakód!
295234 Unilaterální vrozená dislokace čéšky (Congenital patella dislocation, unilateral) Neaktuální Orphakód!
263019 Uniparentální dizomie chromozomu 1 (Uniparental disomy of chromosome 1)
NEAKTUÁLNÍ: UPD(1)
(UPD(1)) Neaktuální Orphakód!
263034 Uniparentální dizomie chromozomu 11 (Uniparental disomy of chromosome 11)
NEAKTUÁLNÍ: UPD(11)
(UPD(11)) Neaktuální Orphakód!
263044 Uniparentální dizomie chromozomu 13 (Uniparental disomy of chromosome 13)
NEAKTUÁLNÍ: UPD(13)
(UPD(13)) Neaktuální Orphakód!
263049 Uniparentální dizomie chromozomu 14 (Uniparental disomy of chromosome 14)
NEAKTUÁLNÍ: UPD(14)
(UPD(14)) Neaktuální Orphakód!
263054 Uniparentální dizomie chromozomu 15 (Uniparental disomy of chromosome 15)
NEAKTUÁLNÍ: UPD(15)
(UPD(15)) Neaktuální Orphakód!
263059 Uniparentální dizomie chromozomu 20 (Uniparental disomy of chromosome 20)
NEAKTUÁLNÍ: UPD(20)
(UPD(20)) Neaktuální Orphakód!
263064 Uniparentální dizomie chromozomu 21 (Uniparental disomy of chromosome 21)
NEAKTUÁLNÍ: UPD(21)
(UPD(21)) Neaktuální Orphakód!
263024 Uniparentální dizomie chromozomu 6 (Uniparental disomy of chromosome 6)
NEAKTUÁLNÍ: UPD(6)
(UPD(6)) Neaktuální Orphakód!
263029 Uniparentální dizomie chromozomu 7 (Uniparental disomy of chromosome 7)
NEAKTUÁLNÍ: UPD(7)
(UPD(7)) Neaktuální Orphakód!
3419 Van Regemorterův-Pierquinův-Vamosův syndrom (Van Regemorter-Pierquin-Vamos syndrome)
NEAKTUÁLNÍ: Van Regemorter-Pierquin-Vamosův syndrom Neaktuální Orphakód!
2452 Vaskulární malpozice (Vascular malposition) Neaktuální Orphakód!
99663 Vestibulární torticollis (Vestibular torticollis) Neaktuální Orphakód!
493348 Vibrační angioedém (Vibratory angioedema) Neaktuální Orphakód!
247871 Vitiligo-asociované autoimunitní onemocnění (Vitiligo-associated autoimmune disease) Neaktuální Orphakód!
98670 Vitreoretinální degenerace (Vitreoretinal degeneration) Neaktuální Orphakód!
98941 Von Hippelova anomálie (Von Hippel anomaly) Neaktuální Orphakód!
294990 Vrozená absence/hypoplázie prstů ruky kromě palce (Congenital absence/hypoplasia of fingers excluding thumb)
Hypodaktylie 2-5 prstu, Oligodaktylie 2-5 prstu
(Digits 2-5 hypodactyly, Digits 2-5 oligodactyly) Neaktuální Orphakód!
95701 Vrozená adrenální hypoplázie z maternálních příčin (Congenital adrenal hypoplasia of maternal cause) Neaktuální Orphakód!
172979 Vrozená centronukleární myopatie (Congenital myopathy with central nuclei) Neaktuální Orphakód!
1864 Vrozená chlopenní dysplázie (Congenital valvular dysplasia) Neaktuální Orphakód!
98568 Vrozená entropia (Congenital entropion) Neaktuální Orphakód!
268874 Vrozená hydromyelie (Congenital hydromyelia) Neaktuální Orphakód!
2190 Vrozená hydronefróza (Congenital hydronephrosis) Neaktuální Orphakód!
281234 Vrozená ichtyóza s trichothiodystrofií (Congenital ichthyosis with trichothiodystrophy) Neaktuální Orphakód!
98983 Vrozená katarakta, typ Volkmann (Congenital cataract, Volkmann type) Neaktuální Orphakód!
172985 Vrozená myopatie s vakuolami (Congenital myopathy with vacuoles) Neaktuální Orphakód!
95449 Vrozená nedostatečnost aortální chlopně (Congenital aortic valve insufficiency) Neaktuální Orphakód!
300337 Vrozená slepota způsobená odchlípením sítnice (Congenital blindness due to retinal non-attachment)
Vrozené odchlípení sítnice, Nesyndromické vrozené odchlípení sítnice, NCRNA onemocnění Neaktuální Orphakód!
162521 Vrozená stenóza pyriformní apertury s holoprosencefalií (Congenital nasal pyriform aperture stenosis with holoprosencephaly)
(Apertura pyriformis with holoprosencephaly) Neaktuální Orphakód!
98469 Vrozená svalová dystrofie způsobená anomálií glykosyltransferázy (Congenital muscular dystrophy due to glycosyltransferase anomaly) Neaktuální Orphakód!
98470 Vrozená svalová dystrofie způsobená anomálií proteinů endoplazmatického retikula (Congenital muscular dystrophy due to proteins of the endoplasmic reticulum anomaly) Neaktuální Orphakód!
98468 Vrozená svalová dystrofie způsobená anomálií proteinů extracelulární matrix (Congenital muscular dystrophy due to extracellular matrix protein anomaly) Neaktuální Orphakód!
2258 Vrozená unilaterální hypoplázie plic (Congenital unilateral pulmonary hypoplasia) Neaktuální Orphakód!
98598 Vrozené chybění obočí/řas (Congenital absence of the eyebrow/eyelashes) Neaktuální Orphakód!
295085 Vrozené jednostranné chybění paže a předloktí s přítomností ruky (Congenital absence of upper arm and forearm with hand present, unilateral)
Humero-radio-ulnární interkalární transverzální meromelie, jednostranná
(Humero-radio-ulnar intercalary transverse meromelia, unilateral) Neaktuální Orphakód!
172973 Vrozené myopatie s akumulací proteinů (Congenital myopathy with protein accumulation) Neaktuální Orphakód!
295087 Vrozené oboustranné chybění paže a předloktí s přítomností ruky (Congenital absence of upper arm and forearm with hand present, bilateral)
Humero-radio-ulnární interkalární transverzální meromelie, oboustranná, Kompletní fokomelie horní končetiny
(Humero-radio-ulnar intercalary transverse meromelia, bilateral) Neaktuální Orphakód!
98579 Vrozené retrakce horního víčka (Congenital upper palpebral retraction) Neaktuální Orphakód!
98669 Vrozené vitreoretinální dysplázie (Congenital vitreoretinal dysplasia) Neaktuální Orphakód!
95501 Vrozený centrální diabetes insipidus (Congenital central diabetes insipidus) Neaktuální Orphakód!
306486 Vrozený deficit sacharázy-izomaltázy bez intolerance sacharózy (Congenital sucrase-isomaltase deficiency without sucrose intolerance)
CSID bez intolerance sacharózy, Vrozená malabsorpce sacharózy-izomaltózy bez intolerance sacharózy, Disacharidová intolerance bez intolerance sacharózy
(CSID without sucrose intolerance, Congenital sucrose-isomaltose malabsorption without sucrose intolerance, Disaccharide intolerance without sucrose intolerance) Neaktuální Orphakód!
306462 Vrozený deficit sacharázy-izomaltázy bez intolerance škrobu (Congenital sucrase-isomaltase deficiency without starch intolerance)
CSID bez intolerance škrobu, Vrozená malabsorpce sacharázy-izomaltázy bez intolerance škrobu, Vrozená sacharózová intolerance bez intolerance škrobu, Disacharidová intolerance bez intolerance škrobu
(CSID without starch intolerance, Congenital sucrase-isomaltose malabsorption without starch intolerance, Congenital sucrose intolerance without starch intolerance, Disaccharide intolerance without starch intolerance) Neaktuální Orphakód!
306436 Vrozený deficit sacharázy-izomaltázy s intolerancí škrobu (Congenital sucrase-isomaltase deficiency with starch intolerance)
CSID s intolerancí škrobu, Vrozená malabsorpce sacharázy-izomaltázy s intolerancí škrobu, Vrozená sacharózová intolerance s intolerancí škrobu, Disacharidová intolerance s intolerancí škrobu
(CSID with starch intolerance, Congenital sucrase-isomaltose malabsorption with starch intolerance, Congenital sucrose intolerance with starch intolerance, Disaccharide intolerance with starch intolerance) Neaktuální Orphakód!
306474 Vrozený deficit sacharázy-izomaltázy s intolerancí škrobu a laktózy (Congenital sucrase-isomaltase deficiency with starch and lactose intolerance)
CSID s intolerancí škrobu a laktózy, Vrozená malabsorpce sacharózy-izomaltózy s intolerancí škrobu a laktózy, Vrozená intolerance sacharózy s intolerancí škrobu a laktózy, Disacharidová intolerance s intolerancí škrobu a laktózy
(CSID with starch and lactose intolerance, Congenital sucrase-isomaltose malabsorption with starch and lactose intolerance, Congenital sucrose intolerance with starch and lactose intolerance, Disaccharide intolerance with starch and lactose intolerance) Neaktuální Orphakód!
306446 Vrozený deficit sacharázy-izomaltázy s minimální tolerancí škrobu (Congenital sucrase-isomaltase deficiency with minimal starch tolerance)
CSID s minimální tolerancí škrobu, Vrozená malabsorpce sacharázy-izomaltázy s minimální tolerancí škrobu, Vrozená sacharózová intolerance s minimální tolerancí škrobu, Disacharidová intolerance s minimální tolerancí škrobu
(CSID with minimal starch tolerance, Congenital sucrase-isomaltose malabsorption with minimal starch tolerance, Congenital sucrose intolerance with minimal starch tolerance, Disaccharide intolerance with minimal starch tolerance) Neaktuální Orphakód!
238691 Vrozený hemangiom jater (Congenital liver hemangioma)
Vrozený jaterní hemangiom
(Congenital hepatic hemangioma) Neaktuální Orphakód!
171201 Vysoká anorektální malformace (High isolated anorectal malformation) Neaktuální Orphakód!
363266 Vzácná dědičná nemoc z přetížení železem (Rare hereditary iron overload disease) Neaktuální Orphakód!
522544 Vzácná genetická konjunktivitida (Rare genetic conjunctivitis) Neaktuální Orphakód!
183598 Vzácná geneticky podmíněná onemocnění víček, spojivky a slzných kanálků (Rare genetic palpebral, lacrimal system and conjunctival disease) Neaktuální Orphakód!
98345 Vzácná idiopatická mužská neplodnost (Rare idiopathic male infertility) Neaktuální Orphakód!
217049 Vzácná nesyndromická katarakta (Rare non-syndromic cataract) Neaktuální Orphakód!
98558 Vzácná onemocnění oka způsobená poruchou diferenciace (Rare eye disease due to a differentiation anomaly) Neaktuální Orphakód!
98559 Vzácná onemocnění přídatných struktur oka (Rare palpebral, lacrimal system and conjunctival disease) Neaktuální Orphakód!
207031 Vzácná onemocnění s agenezí corpus callosum asociovaná s periferní neuropatií (Rare disease with corpus callosum agenesis associated with peripheral neuropathy) Neaktuální Orphakód!
98064 Vzácná onemocnění ve fyzikální medicíně a rehabilitaci (Rare disease in physical medicine and rehabilitation) Neaktuální Orphakód!
182214 Vzácná zánětlivá onemocnění oka (Rare inflammatory eye disease) Neaktuální Orphakód!
183601 Vzácné dědičné refrakční anomálie (Rare genetic refraction anomaly) Neaktuální Orphakód!
328269 Vzácné onemocnění kostí s defektem redukce končetiny (Rare bone disease with limb reduction defect)
(Rare bone disease with limb hypoplasia) Neaktuální Orphakód!
213574 Vzácné varianty adenokarcinomu těla děložního (Rare variants of adenocarcinoma of the corpus uteri) Neaktuální Orphakód!
101949 Vzácné získané onemocnění oka (Rare acquired eye disease) Neaktuální Orphakód!
183604 Vzácný genetický glaukom (Rare genetic glaucoma) Neaktuální Orphakód!
98629 Vzácný glaukom (Rare glaucoma) Neaktuální Orphakód!
276249 Xeroderma pigmentosum, typ A (Xeroderma pigmentosum complementation group A)
XPA, Xeroderma pigmentosum, komplementační skupina A
(XPA) Neaktuální Orphakód!
276252 Xeroderma pigmentosum, typ B (Xeroderma pigmentosum complementation group B)
XPB, Xeroderma pigmentosum, komplementační skupina B
(XPB) Neaktuální Orphakód!
276255 Xeroderma pigmentosum, typ C (Xeroderma pigmentosum complementation group C)
XPC, Xeroderma pigmentosum, komplementační skupina C
(XPC) Neaktuální Orphakód!
276258 Xeroderma pigmentosum, typ D (Xeroderma pigmentosum complementation group D)
XPD, Xeroderma pigmentosum, komplementační skupina D
(XPD) Neaktuální Orphakód!
276261 Xeroderma pigmentosum, typ E (Xeroderma pigmentosum complementation group E)
XPE, Xeroderma pigmentosum, komplementační skupina E
(XPE) Neaktuální Orphakód!
276264 Xeroderma pigmentosum, typ F (Xeroderma pigmentosum complementation group F)
XPF, Xeroderma pigmentosum, komplementační skupina F
(XPF) Neaktuální Orphakód!
276267 Xeroderma pigmentosum, typ G (Xeroderma pigmentosum complementation group G)
XPG, Xeroderma pigmentosum, komplementační skupina G
(XPG) Neaktuální Orphakód!
371064 X-nevázaná vrozená porucha glykosylace s mentálním postižením jako hlavním příznakem (Non-X-linked congenital disorder of glycosylation with intellectual disability as a major feature)
NEAKTUÁLNÍ: X-nevázaná CDG s mentálním postižením jako hlavním příznakem
(Non-X-linked CDG with intellectual disability as a major feature) Neaktuální Orphakód!
448348 X-vázaná akromegalie způsobená bodovými mutacemi (X-linked acrogigantism due to a point mutation)
Familiární infantilní gigantismus způsobený bodovou mutací, X-LAG (X-vázaný akrogigantismus) způsobený bodovou mutací
(Familial infantile gigantism due to a point mutation, X-LAG (X-linked acrogigantism) due to a point mutation) Neaktuální Orphakód!
85281 X-vázaná mentální retardace, Lubsův typ (MECP2 duplication syndrome)
Syndrom zahrnující X-vázanou mentální retardaci, hypotonii a rekurentní infekce, Lubsův-Arenův syndrom, NEAKTUÁLNÍ: Lubs-Arenův syndrom
(Lubs-Arena syndrome, X-linked intellectual disability, Lubs type, X-linked intellectual disability-hypotonia-recurrent Infections syndrome) Neaktuální Orphakód!
775 X-vázaná mentální retardace, Martinezův typ (X-linked intellectual disability, Martinez type) Neaktuální Orphakód!
3062 X-vázaná mentální retardace, Schutzův typ (X-linked intellectual disability, Schutz type) Neaktuální Orphakód!
3061 X-vázaná mentální retardace, typ Raynaudové (X-linked intellectual disability, Raynaud type) Neaktuální Orphakód!
3064 X-vázaná mentální retardace, Wittnerův typ (X-linked intellectual disability, Wittner type) Neaktuální Orphakód!
98678 X-vázaná recesivní atrofie zrakového nervu (X-linked recessive optic atrophy) Neaktuální Orphakód!
140462 X-vázaná recesivní hereditární axonální motorická a senzorická neuropatie (X-linked recessive hereditary axonal motor and sensory neuropathy) Neaktuální Orphakód!
371054 X-vázaná vrozená porucha glykosylace s mentálním postižením jako hlavním příznakem (X-linked congenital disorder of glycosylation with intellectual disability as a major feature)
NEAKTUÁLNÍ: X-vázaná CDG s mentálním postižením jako hlavním příznakem
(X-linked CDG with intellectual disability as a major feature) Neaktuální Orphakód!
98464 X-vázané syndromické mentální retardace (X-linked syndromic intellectual disability) Neaktuální Orphakód!
448372 X-vázaný akrogigantismus způsobený mikroduplikací Xq26 (X-linked acrogigantism due to Xq26 microduplication)
Familiární infantilní gigantismus způsobený mikroduplikací Xq26, Familiární infantilní gigantismus způsobený dup(X)q(26), X-LAG (X-vázaný akrogigantismus) způsobený dup(X)q(26)
(Familial infantile gigantism due to Xq26 microduplication, Familial infantile gigantism due to dup(X)q(26), X-LAG due to dup(X)q(26)) Neaktuální Orphakód!
306597 X-vázaný Opitzův G/BBB syndrom (X-linked Opitz G/BBB syndrome)
NEAKTUÁLNÍ: XLOS, NEAKTUÁLNÍ: X-vázaný Opitzův BBB/G syndrom, NEAKTUÁLNÍ: X-vázaný Opitzův syndrom
(X-linked Opitz BBB/G syndrome, X-linked Opitz syndrome, XLOS) Neaktuální Orphakód!
83648 X-vázaný recesivní syndrom zahrnující mentální retardaci, makrocefalii a ciliární dysfunkci (X-linked recessive intellectual disability-macrocephaly-ciliary dysfunction syndrome) Neaktuální Orphakód!
85331 X-vázaný syndrom zahrnující mentální retardaci, obezitu a malý vzrůst (X-linked intellectual disability-obesity-short stature syndrome) Neaktuální Orphakód!
85318 X-vázaný syndrom zahrnující mentální retardaci, předčasnou pubertu a obezitu (X-linked intellectual disability-precocious puberty-obesity syndrome) Neaktuální Orphakód!
263798 Y chromozomální anomálie (Y chromosomal anomaly) Neaktuální Orphakód!
519335 Zánětlivá/autoimunitní neuropatie optiku (Inflammatory/autoimmune optic neuropathy) Neaktuální Orphakód!
225968 Zděděná predispozice k esenciální trombocytemii (Inherited predisposition to essential thrombocythemia)
Familiární esenciální trombocytémie
(Familial essential thrombocythemia) Neaktuální Orphakód!
207006 Získaná amyloidová myopatie (Acquired amyloid myopathy) Neaktuální Orphakód!
73274 Získaná hemofilie (Acquired hemophilia) Neaktuální Orphakód!
206616 Získaná metabolická neuropatie (Acquired metabolic neuropathy) Neaktuální Orphakód!
207009 Získaná nemalinová myopatie (Acquired rod-body myopathy) Neaktuální Orphakód!
138118 Získané poruchy příjmu potravy dětí (Acquired alimentary behavior disorder of infancy) Neaktuální Orphakód!
101036 Zlotogura-Martinez syndrom (Zlotogura-Martinez syndrome) Neaktuální Orphakód!