Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2020

4. ledna 2021 16:31

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP vyhlašuje Cenu o nejlepší publikaci Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP za rok 2020.

Podmínky soutěže:

  • Do soutěže je možné hlásit pouze původní práce publikované v recenzovaných časopisech, které byly vydány v roce 2020. Práce přijaté k publikaci v roce 2020, které budou publikovány až v roce 2021, je možné hlásit až do příštího ročníku soutěže. Články uveřejněné v letošním roce pouze on-line jako „early access“, které budou v definitivní podobě vydány až v roce 2021 je možné dle rozhodnutí autora hlásit do letošního nebo příštího ročníku soutěže (nikoliv však do obou).
  • Práci hlásí do soutěže její první autor, který musí být zároveň členem Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP.
  • Preferovány jsou práce provedené na domácím pracovišti. Multicentrické studie shrnující výsledky z českých i zahraničních pracovišť nejsou ze soutěže vyloučeny, ale bude cíleně hodnocen podíl prvního - českého autora na celé studii.
  • Přehledové a popularizační články, monografie a skripta není možné do soutěže hlásit.

Výbor SLG ČLS JEP na své březnové schůzi vybere nejlepší práci, její autor pak obdrží diplom a finanční odměnu ve výši 10 000,- Kč. Předání ceny a čestná přednáška na téma vítězné budou plánovány na 20. Kaprasův den, který bude tentokrát, s ohledem na nejisté podmínky pořádání konferencí, posunut až na červnový termín. Na základě počtu a kvality přihlášených publikací si výbor SLG ČLS JEP vyhrazuje právo ocenit i další výborné práce event. druhým či třetím místem, případně naopak cenu v daném roce neudělit.

Přihlášky do soutěže je možné posílat do pondělí 1. března 2021 a to e-mailem na adresu vědeckého sekretáře SLG ČLS JEP MUDr. Antonína Šípka Jr, Ph.D. (antonin.sipek@lf1.cuni.cz). Součástí přihlášky musí být plná (PDF) verze přihlašovaného článku.