Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Screening karcinomu pankreatu

13. dubna 2022 10:51

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letošním roce byl ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) zahájen pilotní projekt HEPACAS (Hereditary Pancreatic Cancer Screening), jehož cílem je snížení výskytu a mortality karcinomu pankreatu záchytem potenciálně kurabilních neoplazií u asymptomatických rizikových jedinců.

Projekt je koncipován jako kohortová studie v podobě screeningového programu. Účastník zařazený do projektu na základně pozitivní rodinné anamnézy nebo prokázané predisponující zárodečné mutace absolvuje jednou ročně vyšetření pankreatu pomocí endoskopické ultrasonografie (EUS) s magnetickou rezonancí (MR/MRCP), krevních testů a klinického vyšetření, a v případě pozitivního nálezu mu je nabídnuto adekvátní řešení dle doporučených klinických postupů. Na základě hodnocení dlouhodobých výsledků účastníků tohoto projektu by bylo možné uvažovat o zavedení screeningového programu do klinické praxe. Podrobné informace k tématu a projektu naleznete v publikaci (doi:10.48095/ccgh2021390).

V případě zájmu o participaci na tomto projektu je možné kontaktovat hlavní řešitele MUDr. Petra Vaňka (Petr.Vanek3@fnol.cz) nebo MUDr. Vincenta Zoundjiekpona (Vincent.Zoundjiekpon@fnol.cz) za II. interní kliniku FNOL, případně doc. RNDr. Radka Vrtěla (Radek.Vrtel@fnol.cz), Ph.D., nebo Mgr. Máriu Janíkovou (Maria.Janikova@fnol.cz), Ph.D., za Ústav lékařské genetiky FNOL.