Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Vzpomínka na prim. MUDr. Vladimíra Gregora

11. března 2024 21:13

Výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 12. února 2024 zemřel ve věku nedožitých 74 let náš dlouholetý kolega a kamarád MUDr. Vladimír Gregor, emeritní primář Oddělení lékařské genetiky Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.

Vladimír Gregor

Dr. Gregor se narodil 4. května 1950 v Praze. Vystudoval tehdejší Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy, kde promoval v roce 1975. Jako mnoho genetiků této doby, i on začal svou kariéru jako pediatr, konkrétně na Dětském oddělení OÚNZ v Příbrami, kde pracoval od roku 1975 nejprve jako sekundární lékař v nemocnici, později jako lékař na obvodním dětském středisku. V roce 1979 složil atestaci z pediatrie prvního stupně.

V roce 1983 nastoupil na Oddělení lékařské genetiky ve Fakultní Thomayerově nemocnici, kde se pod vedením prof. Kučerové začal věnovat lékařské genetice (atestaci skládá již v roce 1984). Tomuto oboru a pracovišti následně zasvětil celý svůj profesní život, strávil zde přes 40 let, z toho 15 let (2001-2015) zastával funkci primáře oddělení.

Dr. Gregor se věnoval celé šíři oboru lékařské genetiky, nejvíce však pediatrické genetice a prenatální diagnostice. Od roku 1991 dr. Gregor organizoval celostátní sběr dat o prenatálně diagnostikovaných případech vrozených vývojových vad a chromozomálních aberací. Díky této inciativě je možné komplexně a retrospektivně sledovat jak se projevují metodické změny spojené s implementací nových screeningových a diagnostických postupů do záchytnosti jednotlivých diagnóz v České republice. Výsledky těchto analýz společně s kolektivem pravidelně prezentoval na konferencích v ČR i v zahraničí. Dále byl hlavním autorem či spoluautorem celkem 142 článků zaměřených na lékařskou genetiku, prenatální diagnostiku a epidemiologii vrozených vad. V databázi Web of Science mají jeho publikace téměř 500 citací, H-index je 12.

Dr. Gregor byl rovněž vynikající pedagog, dlouhodobě se podílel především na vzdělávání genetiků lékařů i nelekářů v rámci IPVZ, v rámci celé naší odbornosti je tak jen minimum osob, které nikdy neučil nebo nezkoušel. Mimo postgraduálního vzdělávání také přednášel studentům na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a podílel se rovněž na vzdělávání zdravotních sester.

Ve výboru společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP působil nepřetržitě již od roku 1994 (v určitých letech i jako místopředseda společnosti) až do svého náhlého odchodu a je tak neoficiálním rekordmanem, jehož bohaté zkušenosti nám budou zásadně chybět. Byl rovněž opakovaně členem výboru Cytogenetické sekce Československé biologické společnosti.

Dr. Gregor zůstal plně aktivní ve všech zmíněných oblastech až do letošního ledna, kdy musel být pro náhle vzniklé zdravotní obtíže hospitalizován. Svůj boj se závažným onemocněním bohužel nakonec prohrál. S jeho odchodem přicházíme o mimořádně vzdělaného a laskavého kolegu, který byl vždy připraven a ochoten pomoci. Čest jeho památce.

Za výbor SLG ČLS JEP
prim. MUDr. Antonín Šípek Jr, Ph.D.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze.